Tre smartp­ho

BT - - FORBRUG - Pe­ter En­gels Ry­m­ing/ IN­PUT plus@ bt. dk

TEST

SØN­DAG 3. MAJ 2015

På den po­si­ti­ve si­de er bat­te­rile­ve­ti­den. E4 er ud­ru­stet med et 2.300 mAh bat­te­ri, der iføl­ge So­ny gi­ver strøm nok til to da­ges nor­mal brug. Med det sto­re fo­kus på mu­sik­de­ling og ka­me­ra­ef­fek­ter samt den la­ve pris for­sø­ger So­ny åben­lyst at ram­me yn­gre bru­ge­re. E4 er en gan­ske fin te­le­fon til pri­sen. Funk­tio­ner og lir er helt frem­me i bus­sen, mens skær­men og ka­me­ra­et li­der un­der ned­pri­o­ri­te­rin­gen. Har man am­bi­tio­ner med fo­to og vi­deo, kan man li­ge så godt in­ve­ste­re i en bed­re mo­del med det sam­me. Har man ik­ke det, er Xpe­ria E4 ab­so­lut værd at kig­ge nær­me­re på. Den le­ve­rer en ud­mær­ket smartp­ho­ne- op­le­vel­se til en me­get lav pris.

Fo­to: Scan­pix

Hu­awei, der el­lers har slå­et sig op som det bil­li­ge al­ter­na­tiv, er i den pud­si­ge si­tu­a­tion, at de le­ve­rer te­stens dy­re­ste mo­del. Med en vej­le­den­de ud­salgs­pris på 1.499 kr. sni­ger den, kun li­ge un­der bom­men på 1.500 kro­ner. Til gen­gæld le­ve­res den og­så med den ’ sto­re ud­styr­s­pak­ke’ med bå­de 4G- for­bin­del­se, NFC, frem­ra­gen­de 5- tom­mer skærm og et ka­me­ra, der ri­ver de an­dre rundt i cir­kus­ma­ne­gen. Sam­ti­dig er As­cend G620s den tyn­de­ste mo­bil i fel­tet og den med mest eks­klu­sivt ud­se­en­de – i hvert fald ind­til man ven­der den om. Bag­si­den er be­klædt med læ­der­lig­nen­de pla­stik. Sam­le­kva­li­te­ten er fin, men der er lidt kna­gen fra pla­stik­bag­si­den, når man klem­mer på si­der­ne af mo­bi­len. Skær­men på Hu­awei As­cend G620s er 5 tom­mer. Men i mod­sæt­ning til de øv­ri­ge 5- tom­mer- mo­del­ler i te­sten har den en re­la­tivt høj op­løs­ning på 1280 x 720 pixels og en PPI på 294, hvil­ket gi­ver den en stor for­del. Ge­ne­relt er der en klas­se­for­skel i sam­men­lig­ning med re­sten af ban­den; bil­le­det er knivskar­pt, og far­ver­ne er spr­ud­len­de. Den re­a­ge­rer promp­te på be­rø­rin­ger og er i det he­le ta­get en for­nø­jel­se. Præ­cis som man bør for­ven­te til pri­sen. Trods bå­de 4G- for­bin­del­se, hur­tig pro­ces­sor og bed­re skærm har Hu­awei valgt et re­la­tivt blod­fat­tigt bat­te­ri på 2.000 mAh. Alt­så min­dre end det, der sid­der i So­ny Xpe­ria E4 ( 2300 mAh). Min ’ in­si­der’ hos Hu­awei lo­ve­de, at bat­te­ri­et vil­le kla­re to da­ge på en op­lad­ning. Mit bud er, at G620s re­a­li­stisk hol­der til ca. halvan­den dags nor­mal brug på en op­lad­ning.

de­le mu­sik over Wi­fi Di­rect. No­gen boom­box er det dog ik­ke – mu­sik­ken kom­mer ud gen­nem en rev­ne på bag­si­den, hvil­ket gør det umu­ligt at spil­le mu­sik, når te­le­fo­nen lig­ger på bor­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.