So­ny Xpe­ria E4

BT - - FORBRUG -

Pris: 799 kr. Sty­re­sy­stem: An­droid 4.4.4 Kit­kat Ka­me­ra: 2 me­ga­pixel

So­ny er på ba­nen med en ul­tra­bil­lig smartp­ho­ne med vold­somt bat­te­ri og pro­mi­nen­te plad­ser til So­nys egen softwa­re. Xpe­ria E4 er ef­ter­føl­ger til sid­ste års bud­get­mo­del Xpe­ria E1, og der er vir­ke­lig sket ting og sa­ger. Skær­men er pu­stet op til fem tom­mer, den har få­et ot­te gi­ga­byte la­ger, ka­me­ra­et er på fem me­ga­pixel, og så har den få­et blitz. Men der er na­tur­lig­vis og­så skå­ret en tå og hak­ket en hæl her og der. E4’ erens ud­se­en­de gør ik­ke me­get væ­sen af sig. De skar­pe kan­ter fra Z3’ er­ne er sle­bet run­de, hvil­ket gi­ver E4 et mar­kant blø­de­re ud­se­en­de. Det ene­ste, der – helt bog­sta­ve­ligt – stik­ker ud, er tænd/ sluk- knap­pen midt på te­le­fo­nens høj­re si­de. Den­ne an­mel­der sy­nes godt om de­talj­en, der net­op er med til at gø­re E4’ eren sin egen. He­le bal­la­den er svøbt i pla­stik, og bag­si­den skal flås af, når der skal skif­tes sim- kort el­ler mi­croSD. Der er in­gen kna­gen, når man hol­der hårdt om te­le­fo­nen, og pla­stik­kap­pen slut­ter tæt til, he­le vej­en rundt, hvil­ket over­ra­sker i den­ne pris­klas­se. En ting, der dog ge­ne­rer un­der­teg­ne­de, er pla­ce­rin­gen af op­la­der­stik­ket øverst på te­le­fo­nens ven­stre si­de. Skær­men er som nævnt vok­set og er sam­me stør­rel­se som Win­dows Lu­mia 535. Men kva­li­te­ten er ik­ke den sam­me. So­ny’ens skærm er en ken­de me­re blå­lig og bil­le­der­ne en anel­se me­re ’ mæl­ke­de’. Til gen­gæld re­a­ge­rer skær­men promp­te. Men skær­men er be­klædt med plast og rid­ses nemt. Ka­me­ra­et er prop­pet med al­skens ef­fek­ter, der nok pri­mært vil til­ta­le en yn­gre må­l­grup­pe, men og­så en ræk­ke brug­ba­re ap­ps, hvor det er mu­ligt at ri­ve i samt­li­ge ka­me­ra­hånd­tag, hvis man har hang til den slags. Kva­li­te­ten af ka­me­ra­et er langt­fra im­po­ne­ren­de. Men igen må man si­ge, at i den­ne pris­klas­se er det i og for sig i or­den. Te­le­fo­nen er og­så ud­ru­stet med en ny So­ny- app med nav­net Par­tySha­re, der gør det mu­ligt at Bil­lig. God bat­te­rile­ve­tid. Skærm un­der mid­del. Lyd­kva­li­te­ten. Opla­der­stik sid­der dumt.

Design:

*** ***

Funk­tio­ner:

**** **

Pris:

***** *

Sam­let:

**** **

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.