Nes til lav­pris Mi­cro­soft Lu­mia 535

Kan man få en or­dent­lig smartp­ho­ne til un­der 1.500 kr.? Sag­tens. Vi har te­stet tre af de bed­ste bud­get- mo­del­ler med 5- tom­mers skær­me

BT - - FORBRUG -

SØN­DAG 3. MAJ 2015 Den har 8 gi­ga­byte, men der er kun 4 til­gæn­ge­lig for bru­ge­ren. Det er me­get sym­pa­tisk at væ­re så re­el – en de­tal­je som an­dre pro­du­cen­ter ik­ke går så højt op i. Ka­me­ra­et kø­rer som nævnt rundt med kon­kur­ren­ter­ne. Far­ver­ne er me­re na­tur­li­ge, og der er knap så me­get ten­dens til støj, som på kon­kur­ren­ter­nes ka­me­ra­er. Tak­ket væ­re pro­ces­soren er ka­me­ra­et og­så mar­kant hur­ti­ge­re, og så op­ta­ger det na­tur­lig­vis i 1.080 p. As­cend G620s kø­rer An­droid 4.4 Kit­kat, men har na­tur­lig­vis gemt det un­der sin egen bru­ger­fla­de, kal­det Emo­tion UI. Hu­awei har væ­ret så fræk at fjer­ne ap­ps- map­pen fra bru­ger­fla­den og læg­ge al­le iko­ner­ne ud på hjem­meskær­men. Desvær­re ser det ik­ke ud til, at den gra­fi­ske de­sig­ner har gjort sig uma­ge med iko­ner­ne. Ær­ger­ligt nok er der hel­ler ik­ke mu­lig­hed for at slå Emo­tion UI fra.

Design: På fin­der du en lang ræk­ke test af gad­gets og elek­tro­nik. Læs me­re på bt. dk/ plus

**** **

Funk­tio­ner:

******

Pris:

**** **

Sam­let:

***** *

BT PLUS Pris 899 kr. Sty­re­sy­stem: Win­dows Pho­ne 8.1 Ka­me­ra: 5 me­ga­pixel

Lu­mia 535 er den før­ste Lu­mia- smartp­ho­ne, der bæ­rer Mi­cro­softs eget logo i ste­det for Noki­as. Mi­cro­soft hå­ber, at yn­gre bru­ge­re og virk­som­he­der vil ta­ge den til sig. Trods den la­ve pris på un­der en tus­se er Lu­mia 535 en ’ rig­tig’ smartp­ho­ne, hvor de ret­te hjør­ner er skå­ret, for at la­ve et kom­pro­mis mel­lem funk­tio­ner og pris. 535’ eren le­ve­rer ek­sem­pel­vis den ful­de Win­dows 8.1- op­le­vel­se – in­klu­si­ve Of­fi­ce­pak­ken – men der er spa­ret på blandt an­det pro­ces­soren, der er en re­la­tivt blod­fat­tig Snap­dra­gon 200. Et an­det sted, der er spa­ret, er på da­ta­for­bin­del­sen. 535’ eren kan ik­ke bru­ge 4G LTE- net­værk, men må nø­jes med 3G. Det be­hø­ver nu ik­ke at væ­re no­gen ka­ta­stro­fe – spe­ci­elt ik­ke hvis man bor uden for stor­by­er­ne, hvor 4Gdæk­ni­gen al­li­ge­vel er hul­let. På de fle­ste bil­li­ge te­le­fo­ner er der spa­ret på ka­me­ra­et. Men ik­ke her. Lu­mia 535 er ud­sty­ret med 5 me­ga­pixel ka­me­ra­er bå­de for­an og bag­på. Sel­fie- ka­me­ra­et på fron­ten er end­da med 24 mm vid­vin­kel- lin­se, og der med­føl­ger en Lu­mia Sel­fie- app, med fil­tre og an­det sjov. så selv­portræt­tet bli­ver per­fekt. Ho­ved­ka­me­ra­ets kom­pro­mis er, at man må und­væ­re ek­stra­funk­tio­ner som f. eks. HDR. Ka­me­ra­et ta­ger ge­dig­ne bil­le­der – spe­ci­elt i dags­lys – men spa­rer lidt for me­get på de­tal­jer­ne. Ved min­dre godt lys kom­mer der hur­tigt støj i bil­le­der­ne. Men over­ord­net set er ka­me­ra­et ab­so­lut god­kendt til pri­sen. Det un­drer og ærg­rer dog, at det ik­ke en­gang kan op­ta­ge vi­deo i hd­kva­li­tet ( 720p), men må nø­jes med 848 x 480 pixels. Hvad er den nu af? Win­dows- sty­re­sy­ste­met er ef­ter­hån­den godt ud­bredt, fordele og ulem­per li­ge­så. Det er tem­me­lig nemt at fin­de rundt i me­nu­er­ne, og start­si­dens ak­ti­ve fel­ter er visu­elt lækre og over­sku­e­li­ge. Men jeg for­står sta­dig ik­ke, hvor­for sø­ge­sym­bo­let i den grund­læg­gen­de me­nu ik­ke til­pas­ser sig den app, man er in­de i. Den le­der al­tid til Bing. Det har ko­stet mig en del unød­ven­di­ge klik. Et an­det pro­blem er Win­dows Sto­re. Bå­de i mæng­de og kva­li­tet hal­ser Win­dows langt ef­ter An­droid og iOS, men det bli­ver der for­hå­bent­lig la­vet om på, når Win­dows 10 – der kø­rer sam­me ap­ps på pc, tab­let og mo­bil – kom­mer på ga­den. Mi­cro­soft lover i øv­rigt, at 535’ eren kan op­da­te­res til Win­dows 10, når det bli­ver ak­tu­elt. Med et bat­te­ri på ba­re 1905 mAh har Lu­mia 535 Lu­mia 535 gi­ver en god Win­dows 8.1- op­le­vel­se til en lav pris. Der er godt nok ble­vet hug­get nog­le hjør­ner i form af skærm, ka­me­ra, mo­bilt net­værk og ma­te­ri­a­le­kva­li­tet. Til gen­gæld får man en stor skærm, fly­den­de ope­ra­tiv­sy­stem, den ful­de Of­fi­ce- pak­ke og god bat­te­rile­ve­tid. Er­far­ne smartp­ho­ne­bru­ge­re vil hur­tigt drøm­me om me­re, mens de min­dre kræ­ven­de får rig­tig me­get smart­hp­ho­ne for pen­ge­ne. Stor skærm. God bat­te­rile­ve­tid. Fuld Win­dows- op­le­vel­se. Skidt be­tragt­nings­vin­kel. Skærm er uføl­som.

Design:

*** ***

Funk­tio­ner:

**** **

Pris:

******

Sam­let:

**** **

Lu­mia 535’ eren er ud­ru­stet med en 5- tom­mer skærm. Far­ver­ne er over­ra­sken­de go­de og – på trods af den la­ve PPI på 220 – tem­me­lig spr­ud­len­de. Be­tragt­nings­vink­len er en ud­for­dring; drej te­le­fo­nen ba­re en ken­de, så bli­ver skær­men mæl­ket. Her hjæl­per den skin­nen­de over­fla­de be­stemt hel­ler ik­ke. Men skær­mens stør­ste pro­blem er dens følsom­hed – el­ler man­gel på sam­me. Den har en lil­le for­sin­kel­se, der øde­læg­ger il­lu­sio­nen af, at man rø­rer di­rek­te ved iko­ner­ne. In­di­mel­lem har den og­så pro­ble­mer med at op­fan­ge tryk- og- hold – for ek­sem­pel når iko­ner­ne på start­skær­men skal ar­ran­ge­res. Det er no­get, man be­mær­ker, hvis man er vant til at hånd­te­re en dy­re­re mo­del.

te­stens mind­ste bat­te­ri. Men det skal man ik­ke la­de sig nar­re af. De få pixels i skær­men og den blod­fat­ti­ge pro­ces­sor er blid ved bat­te­ri­et, så te­le­fo­nen hol­der snildt til et par da­ges nor­mal brug.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.