VI­DEN­SKAB. DK For­tæl­lin­ger fast­hol­der un­ge kri­mi­nel­le

BT - - NYHEDER -

Un­ges for­tæl­lin­ger om sig selv, så­kald­te ’ nar­ra­ti­ver’, kan bå­de hjæl­pe med til at fast­hol­de dem i kri­mi­na­li­tet og brin­ge dem vi­de­re, for­tæl­ler po­st­doc Dit­te Andersen fra Det Na­tio­na­le Forsk­nings­cen­ter for Vel­færd. » Et nar­ra­tiv, hvor man har en selv­for­stå­el­se af at væ­re en bil­lard­kug­le, som bli­ver skub­bet rundt af an­dre uden selv at ha­ve mag­ten til at æn­dre det, gør det svæ­re­re at si­ge fra over for kri­mi­na­li­tet og ta­ge an­svar for eg­ne hand­lin­ger, « for­kla­rer Dit­te Andersen.

Det er oft e i mø­det med sy­ste­met, at de un­ge for­mer en sel­vop­fat­tel­se som kri- mi­nel, for­tæl­ler for­ske­ren. Omvendt kan en ung, der ser sig selv som møn­ster­bry­der, bru­ge for­tæl­lin­gen om sig selv som en, der trod­ser for­hin­drin­ger, til at få brudt med det kri­mi­nel­le spor.

» De un­ge bru­ger og for­mes af de pro­fes­sio­nel­les for­tæl­lin­ger. I Nor­ge har vi for ek­sem­pel set, at en over­dre­ven off er- for­tæl­ling kan vir­ke ne­ga­tivt, mens det at gi­ve de un­ge nog­le ting at væ­re stol­te af, gør det mod­sat­te, « si­ger Sve­i­nung Sandberg fra Oslo Uni­ver­si­tet, som og­så for­sker i nar­ra­ti­ver og kri­mi­na­li­tet.

Dit­te Andersen har nu mod­ta­get støt­te fra Det Frie Forsk­nings­råd til at for­ske i, hvor­dan nar­ra­ti­ver kan mo­ti­ve­re og le­gi­ti­me­re kri­mi­na­li­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.