Kul­tur TV- PRI­SER ER

He­le tre dan­ske tv- se­ri­er er no­mi­ne­ret til pri­ser på den pre­sti­ge­fyld­te tv- festi­val i Mon­te Car­lo

BT - - KULTUR - Kir­sten Er­lends­son ke@ bt. dk

VM FOR TV- SE­RI­ER

Tv- pri­ser er guld værd. Ud­lan­det er vil­de med dan­ske tv­se­ri­er. Ole Bor­nedals ’ 1864’, ’ Badehotellet’ og ko­me­di­en ’ Ban­kerot’ er ud­ta­get til at dy­ste i ’ VM for tv- se­ri­er’ i Mon­te Car­lo i ju­ni.

Det er guld værd for Dan­marks Ra­dio og TV2, når dan­ske dra­ma­se­ri­er no­mi­ne­res el­ler vin­der in­ter­na­tio­na­le tv- pri­ser.

Pri­ser­ne er et kva­li­tets­stem­pel, der øger in­ter­es­sen hos de in­ter­na­tio­na­le tv- ind­kø­be­re og tv- sta­tio­ner. Ik­ke ba­re for at kø­be se­ri­er­ne, men og­så for at ver­sio­ne­re de dan­ske se­ri­er.

In­ter­es­sen af­spej­ler sig ty­de­ligt ved det­te års in­ter­na­tio­na­le tv­festi­val i Mon­te Car­lo, hvor dansk tv for før­ste gang er re­præ­sen­te­ret med tre dra­ma­se­ri­er, der skal kæm­pe om at vin­de den pre­sti­ge­fyld­te ’ Gyld­ne Nym­fe’ i hver sin ka­te­go­ri: Ole Bor­nedals ’ 1864’- miniserie, Stig Thors­boe og Han­na Lund­blads dra­ma ’ Badehotellet’ og Kim Fupz’ ’ Ban­kerot’- komedie. Sam­ti­dig er sku­e­spil­ler­ne Jens Sæt­ter- Lassen og Sa­rah So­fia Boussni­na fra ’ 1864’ no­mi­ne­ret til en pris som bed­ste mand­li­ge og kvin­de­li­ge sku­e­spil­ler.

’ Sinds­sygt stol­te’

» Er det ik­ke ba­re flot. Selv om vi har prø­vet det man­ge gan­ge, så er vi sinds­sygt stol­te, « si­ger DRs dra­ma­chef Piv Ber­nth, der i for­vej­en har ska­bet fyldt med in­ter­na­tio­na­le tv- pri­ser for se­ri­er som ’ For­bry­del­sen’, ’ Rej­se­hol­det’, ’ Ør­nen’, ’ Livvag­ter­ne’, ’ Ni­ko­laj og Julie’, ’ Broen’ og se­ne­st ’ Ar­vin­ger­ne’.

» Men det er al­drig no­get, vi ta­ger for gi­vet. Det er dej­ligt, når man gør sig sinds­sygt uma­ge, at se­ri­er­ne og­så får in­ter­na­tio­nal op­mærk­som­hed. Ba­re det at væ­re no­mi­ne­ret be­ty­der me­get. I festi­va­lens jury­er sid­der tv- folk fra he­le ver­den og ser en se­rie som f. eks. ’ Ban­kerot’ og får plud­se­lig øje på den. Det er su­per­godt for se­ri­en, « si­ger Piv Ber­nth.

Stor fo­kus på det nor­di­ske

» Der er fort­sat stor fo­kus på det nor­di­ske i den in­ter­na­tio­na­le tv- ver­den, og det ska­ber nog­le for­vent­nin­ger, vi skal le­ve op til. Men jeg sy­nes, vi har rig­tig me­get at by­de på, og vi gør os uma­ge for og­så at væ­re mo­di­ge. Det skal vi som pu­blic ser­vi­ce- sta­tion. Æren er det fa­gre­ste træ i sko­ven. Man får en sta­tu­et­te og et styk­ke pa­pir. Der er in­gen pen­ge­præ­mi­er, « si­ger dra­ma­chef Piv Ber­nth, der har ind­sendt tre dra­ma­se­ri­er til den in­ter­na­tio­na­le Em­my- kon­kur­ren­ce, der af­gø­res i novem­ber i New York. Det er ’ 1864’, ’ Ar­vin­ger­ne 1’ og ’ Ban­kerot’.

Det kom helt bag på TV2s dra­ma­chef Ka­tri­ne Vogel­sang, at ’ Badehotellet’ blev no­mi­ne­ret til pri­sen som ver­dens bed­ste dramaserie i Mon­te Car­lo.

» Vi er su­perg­la­de og stol­te. ’ Badehotellet’ er en se­rie, der ik­ke lig­ner de ty­pi­ske skan­di- noir se­ri­er, og der­for var vi usik­re på, om den hav­de po­ten­ti­a­let til no­mi­ne­rin­ger og pri­ser uden­for Dan­mark. Det var ik­ke en se­rie, vi tro­e­de hav­de et liv uden­for Dan­mark, så der­for er vi ek­stra kæm­peg­la­de, « si­ger Vogel­sang.

TV2 vandt en nym­fe- pris sid­ste år for ’ Ri­ta’, hvor Mil­le Di­ne­sen blev ver­dens bed­ste kvin­de­li­ge sku­e­spil­ler, så­dan som Sid­se Ba­bett og So­fie Gråbøl er ble­vet det før hen­de.

» I for­hold til de man­ge film­festi­va­ler, hvor man kan bli­ve ’ ver­dens­me­ster i film’, er der re­la­tivt få tv- pri­ser, så der­for har det en sær­lig stor be­tyd­ning for de kre­a­ti­ve at bli­ve no­mi­ne­ret og væ­re med i ’ VM i tv- se­ri­er’. Det stør­ste skul­der­klap, man kan få, er at væ­re no­mi­ne­ret sam­men med ’ Hou­se of Cards’. Så bli­ver det ik­ke me­get stør­re, « si­ger Ka­tri­ne Vogel­sang fra TV2.

At in­ter­na­tio­na­le pri­ser har rig­tig stor be­tyd­ning, kan DRs salgsog mar­ke­tings­chef He­le­ne Aurø, DR Salg, skri­ve un­der på.

En stor for­skel

» Det får ind­kø­ber­ne til at kig­ge en ek­stra gang og væl­ge at se på vo­res pro­gram­mer før de an­dres. Ba­re det at bli­ve no­mi­ne­ret gør en stor for­skel. Hvis vi så oven i kø­bet vin­der, kan vi straks bru­ge det over­for de in­ter­na­tio­na­le kø­be­re. Det er ik­ke ens­be­ty­den­de med salg, men det gi­ver et skub bagi. Der­for gør vi me­get ud af at få os til­meldt til festi­va­ler. Det er no­get, he­le den dan­ske tv- bran­che får glæ­de af, når vi vin­der el­ler bli­ver no­mi­ne­ret til en in­ter­na­tio­nal tv- pris. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.