Ti­me Ma­ga­zi­ne om ’ Bor­gen’

BT - - KULTUR -

Det dan­ske po­li­ti­ske

dra­ma ’ Bor­gen’ er det hot­te­ste show i Eu­ro­pa: Et tv- dra­ma om ko­a­li­tions­po­li­tik i Dan­mark? Næp­pe det, hit er la­vet af. Et po­li­tisk dra­ma, der kø­rer over tre sæ­so­ner. ’ Bor­gen’ for­tæl­ler hi­sto­ri­en om den ka­ris­ma­ti­ske po­li­ti­ker Bir­git­te Ny­borg ( Sid­se Ba­bett Knudsen), som uven­tet bli­ver Dan­mark før­ste kvin­de­li­ge stats­mi­ni­ster. Det er en grun­dig og smart se­rie med et fan­ta­stisk at­trak­tivt cast, og det he­le fo­re­går på bag­grund af smuk­ke Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.