GULD VÆRD

BT - - KULTUR - Aven­gers: Age of Ul­tron Far from the Madding...

3. Ri­han­na, Ka­nye & McC..

Four­fi ve­seconds

Festi­val de te­le­vi­sion de Mon­te Car­lo

fi nder sted 18. - 25. ju­ni. Festi­va­len afh ol­des hvert år i Mon­te Car­lo. Det blev grund­lagt i 1961 af fyrst Rai­ni­er III med det for­mål at støt­te de nye gen­rer in­den­for det den­gang helt un­ge tv- me­die. Tv- pro­duk­tio­ner fra he­le ver­den præ­sen­te­res. Pri­sen ’ Nym­fe d’Or’ til­de­les i form af en guld sta­tu­et­te i ka­te­go­ri­er­ne ’ Tv- fi lm’, ’ Mi­ni- se­rie’, ’ Nyhe­der’, ’ Tv- se­rie’ og ’ Publi­kums­pris’. Der­u­d­over er der fl ere spe­ci­al- præ­mi­er. De to festi­va­ler MIPTV og MIPCOM afh ol­des år­ligt i Can­nes. De er op­stå­et i kølvan­det på den me­re kend­te fi lm­festi­val i sam­me by. Tv­festi­va­ler­ne ud­nyt­ter de fa­ci­li­te­ter og den in­fra­struk­tur, som by­en har ud­vik­let i åre­nes løb. De er ho­ved­sa­ge­lig mar­ked for copro­duk­tion, køb, salg, fi nan­si­e­ring og di­stri­bu­e­ring af tv- pro­gram­mer og kon­cep­ter. De bru­ges til net­wor­king og gi­ver del­ta­ger­ne en for­nem­mel­se af frem­ti­di­ge ten­den­ser. MIPTV fi nder sted i april. MIPCOM i ok­to­ber.

Em­my Award,

oft e og­så blot re­fe­re­ret til som Em­my, er en pris, der ud­de­les til de bed­ste tv- pro­duk­tio­ner. Den an­ses for at væ­re det sam­me for tv som Aca­de­my Awards er for fi lm og Gram­my Awards for mu­sik. Em­my- pri­sen ud­de­les i man­ge for­skel­li­ge ka­te­go­ri­er in­den for tv­pro­duk­tion, som in­klu­de­rer un­der­hold­ning, nyhe­der, do­ku­men­ta­rer og sport­s­pro­gram­mer. Net­op den­ne sto­re spænd­vid­de gør, at pri­ser­ne ud­de­les in­den for spe­ci­fi kke om­rå­der, hvil­ket be­ty der, at fl ere ud­de­lings­ce­re­mo­ni­er bli­ver afh oldt i lø­bet af året.

Jens Sæt­ter- Lassen er no­mi­ne­ret som bed­ste mand­li­ge sku­e­spil­ler ved tv- festi­va­len i Mon­te Car­lo. Fo­to: Per Ar­ne­sen

Lær­ke Wint­her Andersen er sam­men med re­sten af hol­det i ’ Ban­kerot’ no­mi­ne­ret af DR til at ind­gå i pulj­en af tv- se­ri­er og - pro­gram­mer til Em­my, der ud­de­les se­ne­re på året.

Fo­to: Chri­sti­an Li­li­en­da­hl

Bo­dil Jør­gen­sen og re­sten af hol­det i ’ Badehotellet’ er no­mi­ne­ret i ka­te­go­ri­en ’ Ver­dens bed­ste dra­ma- se­rie’ i Mon­te Car­lo.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.