Man­den med det ene mål

BT - - NAVNE - Benjamin Munk Lund bemu@ spor­ten. dk Ar­kiv­fo­to: Nils Meilvang

50 I DAG

Vi, der så Jo­hn ’ Faxe’ Jensen sco­re til 1- 0 i den be­røm­te EM- fi na­le mod Tys­kland på Nya Ul­le­vi i Göte­borg, glem­mer det for­ment­lig al­drig.

Vi glem­mer sik­kert hel­ler al­drig Faxes egen kom­men­tar om, at han ’ ram­te den li­ge i rø­ven’.

Som fod­bold­spil­ler var Jo­hn ’ Faxe’ Jensen alt an­det end målsco- rer- ty­pen. 12 mål i en kar­ri­e­re på små 20 år ta­ler sit eget sprog om den sag. De­sto ty­de­li­ge­re stod hans scor­ing i EM- fi na­len og­så som bil­le­det på en tur­ne­ring, hvor alt det, der al­drig sker, ske­te.

Jo­hn ’ Faxe’ Jensen, der i dag fyl­der 50 år, tog til Sve­ri­ge sam­men med re­sten af det dan­ske lands­hold på et afb ud, da Ju­goslavi­en blev ude­luk­ket på grund af bor­ger­kri­gen i lan­det, og ’ Faxe’ og hold­kam­me­ra­ter­ne gik de he­le vej­en på li­ge de­le held, hårdt ar­bej­de, sam­men­hold og ta­lent.

’ Faxes’ bi­drag på en fod­bold­ba­ne var al­tid hel­hjer­tet. Han skå­ne­de hver­ken sig selv el­ler si­ne mod­stan­de­re. Han var en utræt­te­lig mo­tor på den cen­tra­le midt­ba­ne og gik med sin fi ght al­tid for­re­st. Det var mu­lig­vis ik­ke al­tid ele­gant, men det var til at sto­le på, hvad Jo­hn ’ Faxe’ Jensen gjor­de for sit hold på en fod­bold­ba­ne.

På de dy­der op­nå­e­de han i åre­ne 1987 til 1995 69 kam­pe for det dan­ske lands­hold - med stor­heds­pe­ri­o­den un­der Ri­chard Møller Nielsen som træ­ner.

For Jo­hn ’ Faxe’ Jensen end­te den fi ne præ­sta­tion i EM- slut­run­den med at sen­de ham til en­gel­ske Ar­se­nal, hvor han fra 1992 til 1996 op­nå- ede små hund­re­de kam­pe for klub­ben og var med til at vin­de UE­FA Cup- fi na­len i 1994, klub­bens ene­ste eu­ro­pæ­i­ske ti­tel ind­til vi­de­re. I 1996 vend­te han til­ba­ge til Brønd­by IF for tred­je gang i kar­ri­e­ren. Han nå­e­de i alt 376 kam­pe i Brønd­by, hvil­ket er sy­ven­de­fl est i hi­sto­ri­en.

Eft er spil­ler­kar­ri­e­ren le­ve­re­de Jo­hn ’ Faxe’ Jensen en sen­sa­tion på ni­veau med eu­ro­pa­mester­ska­bet, da han i 2000 – i sin før­ste sæ­son som ch­eft ræ­ner - gjor­de lands­by­klub­ben Her­føl­ge til dansk me­ster. Året eft er ryk­ke­de man dog ud af Su­per­liga­en, og Jo­hn ’ Faxe’ Jensen blev si­den as­si­ste­ren­de træ­ner for Mi­cha­el Laud­rup i først Brønd­by og si­den span­ske Ge­ta­fe.

Han vend­te til­ba­ge som ch­eft ræ­ner i Su­per­liga­en hos Ran­ders FC i 2009, men uden no­gen form for suc­ces, og si­den har han kortva­rigt væ­ret as­si­ste­ren­de træ­ner i Bla­ck­burn Rovers og kon­su­lent i Brønd­by IF, da klub­ben var i over­hæn­gen­de nedryk­nings­fa­re i for­å­ret 2013.

I dag er han sam­men med en gam­mel hold­kam­me­rat i Brønd­by, Ole Bjur, i den sport­s­li­ge le­del­se i tra­di­tions­klub­ben Fremad Ama­ger – Bjur som sport­s­chef og ’ Faxe’ som ch­eft ræ­ner.

Jo­hn ’ Faxe’ Jensen med fod­bold­støv­len, som han hav­de på, da han score­de må­let til 1- 0 i EM- fi­na­len i 1992. I dag fyl­der ’ Faxe’ 50 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.