IK­KE ME­RE ØL PÅ GRUND AF STREJ­KE

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 50 år si­den 1965:

LØVEN 22.07 - 22.08 Hvis du selv ta­ger de før­ste skridt, kan du reg­ne med, at di­ne hand­lin­ger bli­ver godt mod­ta­get. Der er mas­ser af med­vind til dig. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Må­nen sen­der nog­le me­get po­si­ti­ve vin­de på din vej i dag. Na­tu­ren og den fri­ske luft er nok det, som til­træk­ker mest li­ge­som ha­ve­ar­bej­de. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der lig­ger ro­man­ti­ske mu­lig­he­der i luft en. Det er op til dig at drage for­del af de go­de ener­gi­er, så hvad med at ta­ge en spæn­den­de hand­ling? Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:***** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Det er vig­tigt, at du hver­ken selv ma­ni­p­u­le­rer med an­dre på det fø­lel­ses­mæs­si­ge plan, el­ler la­der dig selv kø­re rundt med i ma­ne­gen. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du er helt op­pe at kø­re om­kring no­get, som skal ske i dag. Du kan hjæl­pe det på vej ved at hol­de den po­si­ti­ve linje, som du al­tid er så god til. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du mær­ker en ny og dej­lig ener­gi om­kring dig. Du øj­ner nye mu­lig­he­der, som gør dig glad. Du er klar til at slip­pe for­ti­den og gam­le pro­ble­mer. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er me­re for­vir­ring end klar­hed om­kring dig. Lad det ik­ke di­stra­he­re dig, men brug hel­le­re kr­udt på at få di­ne eg­ne me­nin­ger og ideér igen­nem. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Du kan se frem til end dej­lig dag, hvor din fan­ta­si får frit løb. Du er lidt i din egen drøm­me­ver­den, men det vil gi­ve dig skøn­ne in­spira­tio­ner. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:****

127). ( Svær 83). ( Mid­del 35). ( Nem

Den sto­re øl­strej­ke be­gyn­der, da 6.000 bryg­ge­ri­ar­bej­de­re for­ka­ster et mæg­lings­for­slag. Strej­ken va­re­de til den 13. ju­ni, hvor et nyt mæg­lings­for­slag blev ved­ta­get. De sid­ste øl­re­ser­ver bli­ver ser­ve­ret for gæ­ster­ne på et dansk værts­hus.

Fo­to: Jør­gen Bon­fils

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.