Dan JØR­GEN­SEN

BT - - SØNDAG -

Hvad for­try­der du, du al­drig har gjort? Hvad er det stør­ste dra­ma i dit liv? Hvad be­kym­rer dig mest li­ge nu?

Hvad un­drer dig? Hvil­ket ta­lent gad du godt ha­ve?

Fø­de­va­re­mi­ni­ster – al­der 39

Op­ti­mi­stisk, in­dig­ne­ret, so­ci­al, hård­t­ar­bej­den­de, utå­l­mo­dig. Vil­le ger­ne ha’ rejst med ryg­sæk til Ama­zo­nas og trek­ket i jung­len. Syg­dom i den nær­me­ste fa­mi­lie. Alt er hel­dig­vis godt igen. Den for­fær­de­li­ge si­tu­a­tion med de man­ge bå­d­fl ygt­nin­ge i Mid­del­ha­vet. Det un­drer mig at nog­le men­ne­sker kan væ­re li­geg­la­de med dyr og mil­jø. Jeg har skre­vet fl ere fag­bø­ger, men gad vir­ke­lig godt kun­ne skri­ve skønlitteratur. De sto­re skal pas­se på de små. At sam­le me­re end en mil­li­on un­der­skrift er i EU mod lan­ge dy­re­trans­por­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.