JEG ER 20 ÅR, OG MIT LIV ER FØRST LI­GE BE­GYNDT M

Al­le­re­de som barn kom Mar­kus Re­gin­hardt Thomsen ind i et mil­jø gen­nem­sy­ret af stoff er, vold og hær­værk. Det har sat sig si­ne spor

BT - - SØNDAG -

ar­kus har svært ved at slip­pe min­det om en we­e­kend, hvor han var hjem­me fra sin eft er­sko­le. Han ar­bej­de­de på det tids­punkt som stik- i- rend- dreng for en kri­mi­nel grup­pe­ring, og nog­le af dren­ge­ne men­te, at han træng­te til at få sig nog­le Han blev der­for he­vet med op i en lej­lig­hed på Ves­teg­nen. » Jeg hav­de på for­nem­mel­sen, at der vil­le fo­re­gå no­get slemt, men jeg var slet ik­ke for­be­redt på det, der ske­te, « si­ger Mar­kus.

Man­den, som bo­e­de i lej­lig­he­den, skyld­te grup­pe­rin­gen pen­ge og hav­de op­brugt si­ne chan­cer for at be­ta­le dem til­ba­ge. Fi­re- fem af dren­ge­ne holdt man­den ne­de, mens de an­dre holdt vagt ved dø­ren. Mar­kus stod ba­re stil­le.

» De hav­de den her grensaks med, og jeg tænk­te ba­re ’ Nej, fuck, mand’. Jeg gik i chok og stod ba­re og kig­ge­de på det. Den lyd, det gav, da de klip­pe­de det yder­ste led af, det er ik­ke en lyd, man vil hø­re igen. «

Man­den skreg

Han hu­sker ty­de­ligt fø­lel­sen af at væ­re i chok.

» Jeg føl­te mig li­ge plud­se­lig kold. Nær­mest som om der var en knap, der sluk­ke­de i mig. «

Man­den skreg højlydt, men blev holdt ne­de og fi k tæsk, til han stop­pe­de med at skri­ge. En af dren­ge­ne måt­te hi­ve Mar­kus ud af lej­lig­he­den, da de skul­le gå. Han kun­ne næ­sten ik­ke be­væ­ge sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.