HASH I TA­SKEN

BT - - SØNDAG -

Da Mar­kus var om­kring 11- 12 år gam­mel, mød­te han igen­nem en ven nog­le gut­ter fra et kri­mi­nelt mil­jø. Han blev der i de næ­ste ca. fi re år og delt­og i for­skel­li­ge kri­mi­nel­le ak­ti­vi­te­ter.

» Jeg skul­le trans­por­te­re hash el­ler stoff er, el­ler hvad der nu blev ka­stet ned i ta­sken. Det var ik­ke no­get, jeg skul­le vi­de no­get om. Jeg skul­le ba­re gø­re det. Jeg trans­por­te­re­de fra det ene punkt A til det næ­ste punkt B. Det var ho­ved­sa­ge­ligt fra den ene by til den an­den by. Så tog jeg cyk­len, kør­te der­ud, fi k det ord­net og fi k så lidt pen­ge for det. Jeg er ik­ke stolt af det, jeg har la­vet, da jeg var yn­gre, men jeg er stolt af, hvor jeg står i dag. Jeg hol­der mig fra den kri­mi­nel­le lø­be­ba­ne. Jeg har al­drig slå­et no­gen ned. Jeg har væ­ret op­pe at slås et par gan­ge, men så har det og­så væ­ret det. Så jeg har la­vet lidt lort i ny og næ, men stor­kri­mi­nel, det vil jeg ik­ke si­ge, at jeg har væ­ret. Jeg kend­te ba­re nog­le per­so­ner, som gjor­de nog­le ting i ny og næ. Det, jeg har la­vet, har ba­re væ­ret dren­ge­stre­ger. Hær­værk, ty ve­ri, du ved. Det er jo ba­re en knægt, der ik­ke tæn­ker sig om. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.