PLIG­TER­NE

BT - - SØNDAG -

Mar­kus bor sam­men med fi re an­dre un­ge i et ræk­ke­hus ik­ke langt fra Ci­ty 2 i Taa­strup. De har al­le eget væ­rel­se og toilet, men de­ler køk­ken. Al­le har de på den ene el­ler an­den må­de svært ved at fun­ge­re i en lej­lig­hed selv, så her læ­rer de, hvor­dan det er at bo i lej­lig­hed, og hvil­ke plig­ter der føl­ger med. Der er fl ere pæ­da­go­ger til­knyt­tet ste­det. De hjæl­per de un­ge med f. eks. at kom­me op om mor­ge­nen, la­ve mad – el­ler i Mar­kus’ til­fæl­de: at hen­te me­di­cin. Må­let er, at de på et tids­punkt bli­ver klar til at fl yt­te i egen lej­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.