N

BT - - SØNDAG -

ick Ut for­lod ho­spi­ta­let i Cu Chi og kør­te til­ba­ge til nyheds­bu­reau­et APs kon­tor i Syd­viet­nams ho­ved­stad Sai­gon. Her mød­tes han med Is­hizaki Ja­ck­son, den bed­ste bil­led­be­hand­ler i he­le det sy­døst­li­ge Asi­en, og sin re­dak­tør Carl Ro­bin­son. » Hvad har du, Ni­ck, « spurg­te de ham.

Han for­tal­te sin ar­bejds­gi­ver, at han hav­de ’ nog­le me­get vig­ti­ge bil­le­der.’

» Det kan vi ik­ke bru­ge, « lød dom­men fra re­dak­tø­ren.

Be­væb­net med to Ni­kon og to Lei­ca- ka­me­ra­er var Ni­ck Ut tid­li­ge­re den­ne ju­ni- mor­gen i 1972 kørt fra Syd­viet­nams ho­ved­stad Sai­gon. Må­let var lands­by­en Trang Bang, et par ki­lo­me­ter væk, og tu­ren skul­le fo­re­gå ad ho­ved­vej­en mod Cam­bod­ja. I vejsi­der­ne lå der dø­de krop­pe. Ame­ri­ka­ner­nes ad­var­sel om, hvad der vil­le ske, hvis man skul­le væ­re fri­stet til at as­si­ste­re de kom­mu­ni­sti­ske vietcon­ger. De skjul­te sig al­le ste­der. Nog­le af dem var kun 15 år gam­le.

Hår­de kam­pe hav­de hær­get Trang Bang i to da­ge nu. Da Ni­ck Ut nær­me­de sig, så han en hor­de fl yg­ten­de. Der var tu­sin­der. Selv pas­se­de han sit ar­bej­de og dæk­ke­de Viet­nam­kri­gen som fo­to­graf for nyheds­bu­reau­et AP.

Han var ik­ke den ene­ste pres­se­fo­to­graf til ste­de. BBC var der og­så, i sel­skab med CBS og ABC News. I alt nok 10 fo­to­gra­fer.

Tv- kri­gen

Det er nu 40 år si­den, at Viet­nam­kri­gen slut­te­de. Kon­fl ik­ten er en af de volds­om­ste væb­ne­de kon­fl ik­ter, ver­den har set eft er An­den Ver­denskrig. Den va­re­de fra 1961 til 1975 og kræ­ve­de mil­li­o­ner af sol­da­ters og ci­vi­les liv.

Kri­gen stod mel­lem det kom­mu­ni­sti­ske Nord­viet­nam med Ki­na og Sov­jet, og Syd­viet­nams re­ge­ring og USA med si­ne al­li­e­re­de. Kon­fl ik­ten spil­le­de en helt cen­tral rol­le i magt- ba­lan­cen i den den kol­de krig. Ik­ke mindst for USA, som end­te med at ta­be kri­gen mod det fat­ti­ge land i Asi­en.

Viet­nam­kri­gen blev me­di­e­dæk­ket, en grad som al­drig før. Bil­le­der­ne af be­væb­ne­de sol­da­ter og en li­den­de ci­vil­be­folk­ning sag­de me­re end tu­sin­de ord om tid­li­ge­re kri­ge. Det gjor­de kri­gen - og sær­ligt USA - vold­somt upo­pu­læ­re hos den ame­ri­kan­ske be­folk­ning og lan­dets ve­st­li­ge al­li­e­re­de. 58.000 ame­ri­kan­ske sol­da­ter mi­ste­de li­vet, og man an­slår, at mil­li­o­ner af viet­na­me­se­re led sam­me skæb­ne. I Dan­mark var de­mon­stran­ter med fl ag med på­skrift en ’ USA ud af Viet­nam’ et al­min­de­ligt syn på ga­der­ne al­le­re­de i 60er­ne. Dog skul­le man frem 1973, før en freds­aft ale gjor­de, at USA kun­ne be­gyn­de at træk­ke si­ne trop­per ud af lan­det.

’ Jeg dør, jeg dør’

Den­ne mor­gen i 1972 hav­de nog­le me­di­e­folk for­ladt Trang Bang eft er en ræk­ke bom­bar­de­men­ter i lands­by­en. De tro­e­de, at de hav­de nok ma­te­ri­a­le. Ni­ck Ut blev til­ba­ge.

Klok­ken 12.30 smed det syd­viet­na­me­si­ske luft vå­ben i sam­ar­bej­de med den ame­ri­kan­ske hær fi re na­palm­bom­ber. Over tu­sind gra­der varm, for­tyk­ket ben­zin faldt ned over Trang Bang i ka­ska­der.

Der kun­ne ik­ke væ­re over­le­ven­de til­ba­ge i lands­by­en eft er bom­bar­de­men­tet, ræ­son­ne­re­de den ru­ti­ne­re­de krigs­fo­to­graf sig frem til på na­no­se­kun­der.

Tan­ken nå­e­de ik­ke at bund­fæl­de sig, før Ni­ck Ut så men­ne­sker kom­me ud af en ild­kug­le. Han greb sit Ni­kon med 300 mm lin­se og be­gynd­te at ta­ge bil­le­der. Da han kom helt tæt på, skift ede han til Lei­ca og 35 mm. Uvi­den­de om, at det­te ka­me­ra vil­le kom­me til at til­brin­ge sit oti­um i en glas­mon­tre på et mu­se­um i Washington et par år­ti­er se­ne­re.

En bed­ste­mor med sit bar­ne­barn dø­de li­ge for­an lin­sen. Kort eft er kun­ne han ane kon­tu­rer­ne af et me­get lil­le men­ne­ske i løb.

Hen­des hud var ved at fal­de af, så han brug­te he­le fi lm­rul­len. Men hun skul­le ik­ke dø, så han stop­pe­de. Ka­ste­de Lei­ca- ka­me­ra­et ned på vej­en og sø­le­de hen­de ind i vand. Den lil­le pi­ge råb­te. » Jeg vil ik­ke dø « . Pi­gens on­kel kom hen og spurg­te, om han vil­le ta­ge bør­ne­ne med til ho­spi­ta­let. » Ja, « sva­re­de Ni­ck Ut. » Jeg dør, jeg dør, « råb­te hun tå­re­væ­det. Hun var me­get slemt for­brændt. Fo­to­gra­fen var ik­ke i tvivl om, at den ni- åri­ge Kim Phuc vil­le dø.

Da de an­kom til ho­spi­ta­let i Cu Chi, var der ik­ke no­gen, der vil­le hjæl­pe. Det var al­le­re­de fyldt til bri­ste­punk­tet med sår­e­de sol­da­ter og ci­vi­le.

» Kan du ik­ke ta­ge hen­de og de an­dre børn til ho­spi­ta­let i Sai­gon, « blev der spurgt.

Det kun­ne han un­der in­gen om­stæn­dig­he­der. Kim Phuc kun­ne dø hvert mi­nut, det skul­le væ­re, så han tog en be­slut­ning om at skæ­re igen­nem.

phan@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.