’’

BT - - SØNDAG -

Han vi­ste sit ame­ri­kan­ske pres­se­kort frem. » I får pro­ble­mer, hvis den­ne pi­ge dør, « sag­de Ni­ck Ut.

Kim Phuc blev be­hand­let som den før­ste.

På for­si­den

» Hvem har ta­get det bil­le­de, « spurg­te en af Ni­cks re­dak­tø­rer til­ba­ge på kon­to­ret, eft er Carl Ro­bin­son hav­de af­vist at brin­ge det.

» Ni­ck, « sag­de en kol­le­ga. Re­dak­tø­ren fi k hi­sto­ri­en og råb­te ud i lo­ka­let. » Hvor­for er det bil­le­de sta­dig her? « Ved tre- ti­den om eft er­mid­da­gen lo­kal tid røg bil­le­det via Tokyo til New York.

Næ­ste dag var bil­le­det af den ni- åri­ge pi­ge på for­si­den af New York Ti­mes, og det blev se­ne­re valgt til årets pres­se­fo­to i 1972.

Kim Phuc til­brag­te de næ­ste 13 må­ne­der på ho­spi­ta­let. 30 pro­cent af den lil­le pi­ges krop var skam­fe­ret af tred­je­grads­for­bræn­din­ger, men hen­des an­sigt var hel­dig­vis in­takt.

Hun gen­nem­gik om­kring 17 ope­ra­tio­ner, og hver ene­ste mor­gen klok­ken ot­te måt­te sy­geple­jer­sker­ne ba­de hen­de for at få me­re død hud af. Når Kim Phuc ik­ke kun­ne kla­re me­re, be­svi­me­de hun.

Da hun kom ud, så hun bil­le­det af hen­de, som i mel­lem­ti­den hav­de vun­det Pulitzer- pri­sen og skabt rø­re på he­le klo­den. Kim Phuc vil­le ba­re hjem og væ­re barn igen. Den 23. april 1975 tal­te den da­væ­ren­de ame­ri­kan­ske præ­si­dent Ge­rald Ford til na­tio­nen og er­klæ­re­de Viet­nam­kri­gen for slut. 24 da­ge tid­li­ge­re hav­de den sid­ste ame­ri­kan­ske he­li- kop­ter for­ladt Viet­nam. 27 april blev Sai­gon om­rin­get af 100.000 nord­viet­na­me­si­ske trop­per. Syd­viet­nams 30.000 trop­per hav­de in­tet mod­træk over for det frem­stød, der og­så in­de­bar, at luft hav­nen blev bom­bet, så in­gen ci­vi­le kun­ne kom­me væk.

Året eft er kri­gens af­slut­ning var den So­ci­a­li­sti­ske Re­pu­blik Viet­nam dan­net, og et nyt liv be­gynd­te for Kim Phuc. Hun led af ek­strem ho­ved­pi­ne og hav­de smer­ter eft er na­palm­bom­ber­ne. Me­di­cinsk be­hand­ling var dyrt og svært at skaff e for pi­gen, der nu var ble­vet te­e­na­ger.

Hun kæm­pe­de på trods og kom se­ne­re ind på me­di­cin­stu­di­et. Det fi k dog en brat en­de, da Viet­nams nye kom­mu­ni­sti­ske le­de­re så po­ten­ti­a­let i ‘ na­palm- pi­gen’ på bil­le­det. Hun blev tvun­get til­ba­ge til Trang Bang for at age­re le­ven­de sym­bol på Viet­nam­kri­gens uhyr­lig­he­der og USAs hand­lin­ger.

Kim Phuc smi­le­de udadtil. Spil­le­de rol­len og smi­le­de til jour­na­li­ster­ne. Men det skab­te ra­va­ge i hen­des in­dre, og hun vil­le væk fra det bil­le­de. En dag tog Kim Phuc på bi­bli­o­te­ket og fandt en bi­bel. Bo­gen gav hen­de en tro på li­vet. Hun rej­ste til Vest­tys­kland i 1982 for at få læ­ge­be­hand­ling med hjælp fra en uden­land­sk jour­na­list, og Viet­nams se­ne­re pre­mi­er­mi­ni­ster hjalp hen­de til Cuba for at læ­se vi­de­re i 1986.

Ni­ck Ut var i mel­lem­ti­den kom­met til at ar­bej­de for AP i Los An­ge­les, men han rej­ste til Cuba i 1989 for at mø­de Kim Phuc igen. De fi k dog al­drig chan­cen for at væ­re ale­ne sam­men, så han vid­ste ik­ke, at hun des­pe­rat øn­ske­de hans hjælp igen. Hun vil­le væk fra virak­ken og ud af det fængsel, bil­le­det hav­de sat hen­de i.

Hjæl­pen kom fra en ung, viet­na­me­sisk mand hun mød­te på stu­di­et i Cuba. Hun tro­e­de ik­ke, at no­gen vil­le el­ske en kvin­de fyldt med ar på ryg­gen og ar­me­ne. Men Bui Huy Tan gjor­de.

De to blev gift i 1992 og rej­ste på bryl­lups­rej­se til Moskva. På fl yrej­sen hjem til Cuba, vil­le skæb­nen, at de skul­le mel­lem­lan­de i Ca­na­da. De hop­pe­de af fl yet. En­de­lig fri.

Den i dag 52- åri­ge kvin­de le­ver sta­dig i Ca­na­da, hvor hun bor sam­men med sin mand og de­res to børn i On­ta­rio. Hun er ca­na­disk stats­bor­ger og Unesco- am­bas­sa­dør.

Ven­ska­bet med 64- åri­ge Ni­ck Ut be­står end­nu. Han fo­to­gra­fe­rer for AP i Los An­ge­les.

» Jeg kal­der hen­de min dat­ter, « har han sagt. Hi­sto­ri­en er ba­se­ret på ar­tik­ler fra abc­news. com, Va­ni­ty Fair, lawe­e­kly. com, Daily­mail. co. uk, Fak­ta­link. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.