D

BT - - SØNDAG -

FA­MI­LI­ER et kan væ­re skønt for en for­æl­der at se sit barn fo­rel­ske sig og brin­ge nyt blod hjem til fa­mi­li­en i form af en svi­ger­søn el­ler dat­ter. Dog er det i høj grad med dem, som det er med den øv­ri­ge fa­mi­lie. Vi væl­ger dem ik­ke selv. Til­med kan det væ­re, at svi­ger­bar­net kom­mer ind i fa­mi­li­en med en ryg­sæk, der er stop­fyldt med an­dre må­der at gø­re tin­ge­ne på, end vi er vant til. Som har an­dre me­nin­ger om alt fra po­li­tik og far­ven på kaff ekop­per­ne til spørgs­må­let om, hvil­ken vej toile­trul­len skal ven­de.

I grun­den er det jo og­så helt okay. Men det kan væ­re med til at så frø­et en til fejde mel­lem dig og dit svi­ger­barn. Og kon­fl ik­ter af den­ne ty­pe kan vir­ke som det re­ne dy­na­mit på fa­mi­lie­har­moni­en, for­kla­rer me­di­a­tor og ad­vo­kat Jørn Ne­der­gaard, som er spe­ci­a­list i kon­fl ik­t­mæg­ling:

» Det kan få helt uover­sku­e­li­ge føl­ger, hvis man har et dår­ligt for­hold til svi­ger­bør­ne­ne. Når det har væ­ret vær­st, har jeg set ek­semp­ler på for­æl­dre, der har mi­stet kon­tak­ten til de­res eg­ne børn - og bør­ne­børn, « si­ger Jørn.

Kon­fl ik­ter mel­lem for­æl­dre og svi­ger­børn er sær­lig slem­me, for­di sym­pa­tien fra dit barn oft e tip­per over til dit svi­ger­barns for­del:

» Når man er i et æg­te­skab, vil æg­te­fæl­len ty­pisk væ­re ens nær­me­ste al­li­e­re­de. Hvis der op­står en kon­fl ikt, hvor tin­ge­ne får lov til at eska­le­re, vil det voks­ne barn ty­pisk væ­re so­li­da­risk med æg­te­fæl­len. Der­med kan kon­fl ik­ten en­de med et brud mel­lem for­æl­dre­ne og bør­ne­ne, « si­ger Jørn Ne­der­gaard.

Kan kom­me af en ba­ga­tel

Til­ba­ge i 2013 fo­re­tog TNS Gallup en rund­spør­ge for Ber­ling­s­ke, der vi­ste, at cir­ka hver ot­ten­de dan­sker, som har svi­ger­for­æl­dre, har et min­dre godt el­ler rent ud sagt dår­ligt for­hold til dem.

Og kon­fl ik­ter mel­lem for­æl­dre og svi­ger- børn be­hø­ver slet ik­ke at hand­le om de sto­re linjer i til­væ­rel­sen, for­tæl­ler Jørn Ne­der­gaard:

Hvis man ser på det her i et lidt stør­re per­spek­tiv, må jeg si­ge, at det oft e er me­get små ting, der ud­lø­ser de her pro­ble­mer. Nog­le vil må­ske end­da si­ge, at det er ba­ga­tel­ler, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Det kan væ­re en svi­ger­dat­ter, der sy­nes, at svi­ger­mor ik­ke by­der hen­de or­dent­ligt vel­kom­men el­ler fø­ler sig tru­et. Hun kan må­ske og­så fø­le, at svi­ger­mode­ren blan­der sig for me­get an­gå­en­de bør­ne­ne, el­ler må­den man bor og le­ver på. Ek­semp­ler, der ik­ke kan be­ret­ti­ge, at en fa­mi­lie skal gå i styk­ker, « si­ger Jørn Ne­der­gaard.

Det kan al­le for­ment­lig godt væ­re eni­ge om, når man ser på ek­semp­ler­ne på af­stand og i for­nuft ens kla­re lys. Men der er man ik­ke, når man er part i en kon­fl ikt. Så er man ’ i si­ne fø­lel­sers vold’ for­kla­rer eks­per­ten.

» Man får me­get let en op­fat­tel­se af si­tu­a­tio­nen, som i vir­ke­lig­he­den er en il­lu­sion, « si­ger Jørn Ne­der­gaard. Un­der den­ne ar­ti­kel, kan du læ­se eks­per­tens råd om, hvad du kan gø­re, hvis du er hav­net i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.