SÅ­DAN HÅND­TE­RER DU EN KON­FLIKT ME

BT - - SØNDAG -

Me­di­a­tor og ad­vo­kat Jørn Ne­der­gaard, der er spe­ci­a­list i kon­fl ik­t­mæg­ling har føl­gen­de råd til dig, der er hav­net i kon­fl ikt med et svi­ger­barn: 1. Bliv ved med at ta­le med dit svi­ger­barn, selv­om I har en kon­fl ikt. Når først di­a­lo­gen stop­per, be­gyn­der det at bli­ve far­ligt. Ta­ler man ik­ke sam­men un­der en kon­fl ikt, er der ri­si­ko for, at man be­gyn­der at gø­re sig fo­re­stil­lin­ger om, hvad der fo­re­går ov­re på den an­den si­de. Vi be­gyn­der at tæn­ke over, hvad den an­den gør, tæn­ker og si­ger. Det bli­ver fi ktivt. 2. Er I holdt op med at ta­le sam­men? Tag ini­ti­a­tiv til at gen­op­ta­ge di­a­lo­gen og læg stæ­dig­he­den til si­de. Des­u­den er der rig­tig me­get ta­bu for­bun­det ved at ha­ve en kon­fl ikt. Vær mo­dig og tal om pro­ble­met i ste­det for at gra­ve dig ned i en skyt­te­grav.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.