ED DIT SVI­GER­BARN

BT - - SØNDAG -

3. For­stå fæl­les­ska­bets vig­tig­hed og vær be­vidst om din egen rol­le i det. Fa­mi­li­en er det vig­tig­ste i li­vet for rig­tig man­ge men­ne­sker, og en kon­fl ikt i det ma­skin­rum kan væ­re øde­læg­gen­de.

Und­gå at an­gri­be med be­brej­del­ser el­ler gen­gæl­del­se. Man­ge men­ne­sker kan let kom­me til at me­ne, at det he­le er mod­par­tens skyld.

Vær ær­lig an­gå­en­de di­ne eg­ne fø­lel­ser og

4.

5.

pa­rat til at lyt­te til dit svi­ger­barns fø­lel­ser. Men husk, at ær­lig­hed kan frem­læg­ges på man­ge må­der. Man bør gø­re sig uma­ge og ud­tryk­ke sig så lidt sår­en­de som mu­ligt.

For­stå, at en kon­fl ikt i høj grad hand­ler om sår­e­de fø­lel­ser. Det kan be­ty de, at du ser tin­ge­ne i et min­dre skar­pt lys og kom­mer til at få en op­fat­tel­se af si­tu­a­tio­nen, som i vir­ke­lig­he­den ik­ke stem­mer overens med vir­ke­lig­he­den.

6.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.