MIT FO­TO­AL­BUM

BT - - SØNDAG -

Dan Jan­nik Jør­gen­sen ( f. 1975 i Oden­se) er fø­de­va­re­mi­ni­ster for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Han var med­lem af Eu­ro­paPar­la­men­tet for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne fra 2004 til 2013. Dan Jør­gen­sen var grup­pe­for­mand for de fi re dan­ske So­ci­al­de­mo­kra­ter i Eu­ro­pa- Par­la­men­tet, som ud­gjor­de den stør­ste dan­ske grup­pe i par­la­men­tet. Han er op­vok­set i Mor­ud på Fyn. Han gik på Nord­fyns Gym­na­si­um i Søn­der­sø på Nord­fyn fra 1991 til 1994. Dan Jør­gen­sen, der er cand. sci­ent. pol., læ­ste statskund­skab ved Aar­hus Uni­ver­si­tet og Uni­ver­si­ty of Washington med spe­ci­a­le i EU og po­li­tisk kom­mu­ni­ka­tion. Far fi k sit navn ved en fejl

Jeg vok­se­de op i by­en Mor­ud på Fyn. Min mor Sol­veig var dag­ple­je­mor og si­den so­ci­al­pæ­da­gog, og min far Dion var chauff ør. Han kom til at hed­de Dion ved en fejl. Det var så­dan, at hans for­æl­dre hav­de be­slut­tet, han skul­le hed­de Jo­hn sta­vet ’ Djon’, men præ­sten skrev Dion. Den­gang var man jo lidt au­to­ri­tet­stro, så det blev ik­ke æn­dret, men han er al­tid ble­vet kaldt Jo­hn. Han gik på pen­sion sid­ste år. Da jeg kom i sko­le, hav­de jeg travlt med at spil­le fod­bold, det med at la­ve lek­tier in­ter­es­se­re­de mig ik­ke, før jeg be­gynd­te i gym­na­si­et. Hvis man skal pe­ge på en for­skel på at væ­re fyn­bo og kø­ben­hav­ner, er det, at den er ik­ke helt gal med den mil­de røst på Fyn. Vi har en po­si­tiv til­gang til li­vet og ser lyst på tin­ge­ne. Jeg fø­ler mig rig­tig hjem­me, når jeg er på Fyn med den smuk­ke na­tur.

1.

Vild med fug­le

Jeg var så­dan en dreng, der stod tid­ligt op, og før sko­le sad jeg ne­de ved Lan­ge­sø og kig­ge­de på fug­le. Mit væ­rel­se var så fyldt med pa­pe­gø­jer, at jeg til sidst ik­ke kun­ne bo der og fl yt­te­de til et an­det rum. Hel­dig­vis spil­le­de jeg og­så fod­bold, for el­lers vil­le jeg for­ment­lig ha­ve få­et tæv. Jeg hav­de pa­rakit­ter, dværg­pa­pe­gø­jer, dværg­vagt­ler, un­du­la­ter og man­ge an­dre, og til sidst fi k jeg lov til at ban­ke hul i væg­gen og byg­ge vo­li­e­rer uden­for. In­gen af fug­le­ne var tam­me, men de yng­le­de, og jeg tjen­te go­de pen­ge på dem. Jeg var så nør­det og glad for fug­le, at jeg i fe­ri­er tog bus­sen ind til Oden­se for at gå i zoo­lo­gisk ha­ve og se på dyr.

2.

Der var øl i kø­le­ska­bet

Mi­ne for­æl­dre hav­de en tank­sta­tion i Steg­sted i de før­ste to år af miv liv, in­den vi fl yt­te­de til Mor­ud. Da jeg lå der på bil­le­det, tænk­te jeg helt sik­kert ik­ke på, at jeg se­ne­re vil­le kom­me til at ar­bej­de på Al­ba­ni- bryg­ge­ri­et. Li­ge in­den jeg be­gynd­te på uni­ver­si­te­tet, var jeg på de­res bryg­ge­ri i fi re må­ne­der, og det var et fi nt sted, hvor der var et kø­le­skab i frokost­stu­en med fryn­s­e­go­der, nem­lig øl. Men det var nu kun om fre­da­gen, vi drak. I gam­le da­ge var det an­der­le­des, kun­ne de gam­le bryg­ge­ri­ar­bej­de­re for­tæl­le mig.

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.