Han kø­rer på mig psy­kisk – og nu er det nok

BT - - SØNDAG - Bt. dk/ brev­kas­ser

Hej An­net­te Jeg kun­ne godt bru­ge et råd om, hvor­dan man bedst kom­mer ud af et for­hold til en udadre­a­ge­ren­de fyr. Det er ik­ke så­dan, at han di­rek­te slår mig el­ler ban­ker mig, men han rå­ber ad mig på en vold­som må­de, ta­ger hårdt ved mig og kø­rer på mig psy­kisk. Ik­ke at jeg er en hel­lig fi sk, som al­drig gør no­get, men i hans ver­den er al­ting min skyld. Det kan al­drig væ­re vo­res skyld, og er det ind­ly­sen­de hans skyld, så er det sta­dig min skyld i hans ver­den. Hver gang han ly­ver for mig, er det min skyld. Selv når jeg har gjort no­get for­kert og in­drøm­mer det, så er det ik­ke nok med und­skyld, før jeg lig­ger på gul­vet i gråd, imens han står op og rå­ber. Nu vil jeg ik­ke væ­re i for­hol­det me­re. Har prø­vet at slå op med ham fl ere gan­ge i et skæn­de­ri, og det ved jeg godt er for­kert. Og hver gang træk­ker jeg i land, for­di han en­ten ik­ke ta­ger det se­ri­øst, el­ler og­så ma­ni­p­u­le­rer han mig med at true med selv­mord. Han har så­gar stå­et med en køk­kenk­niv ved sin stru­be og tru­et mig. Jeg ved, at jeg skal si­ge det til ham, imens vi ik­ke skæn­des. Men jeg ved ik­ke, hvor­dan jeg skal gø­re det, så han ik­ke en­der med at ma­ni­p­u­le­re mig til at bli­ve, el­ler så det en­der i no­get fryg­te­ligt no­get. Jeg sy­nes, det er en kamp at få ham til at ta­ge si­ne få ting, gi­ve mig min ek­stra­nøg­le og smut­te. Vi bor nem­lig ik­ke rig­tig sam­men, men han ser min lej­lig­hed som sin. Pi­gen der vil væ­re sing­le Kæ­re ( snart) sing­le pi­ge! Du skal ud af det for­hold. Helt, helt sik­kert. Jeg er så ba­re slet ik­ke sik­ker på, at du skal væ­re ale­ne med den­ne fyr, når du slår op. Jeg sy­nes, han ly­der far­lig, og jeg sy­nes, du har grund til at væ­re rig­tig for­sig­tig. Du skal ha­ve la­vet ny lås, in­den du gør no­get. Hvis han op­da­ger det, må du si­ge, at no­gen har for­søgt at bry­de ind og øde­lagt den nu­væ­ren­de. Find på no­get, og el­lers får du det ba­re gjort i stil­hed. Du skal mø­des med ham på et neut­ralt sted, og du skal ha­ve hans ting med. Hvis det er ting, der ik­ke kan bæ­res, så får du en ven el­ler et fa­mi­lie­med­lem til at hjæl­pe.

Læs he­le An­net­tes svar på bt. dk / brev­kas­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.