Bjerg­ta­gen­de løb

BT - - REJSER - Anders Buch- Lar­sen rejseliv@ ber­ling­s­ke. dk

LØBEFERIE

Klok­ken er 7, og må­nen smi­ler sta­dig hvidt på en sort him­mel, men stem­nin­gen er op­løf­tet i den ka­na­ri­ske by Los Re­a­lejos på Te­ne­ri­fes nord­kyst.

På Pla­za San Au­gustín for­an kir­ken Ig­lesia del Car­men myl­drer det med mor­gen­fri­ske lø­be­re med vand­bæl­ter og ka­sket­ter, knæhø­je so­k­ker og neon­grøn­ne ryg­sæk­ke.

Der hil­ses hjerte­ligt med bå­de kram, lat­ter og skul­der­klap, og et par æl­dre bor­ge­re gri­ner af den bro­ge­de toilet­kø, mens de sip­per til da­gens før­ste espres­so.

Det er kort in­den løbs­start på det 24 ki­lo­me­ter lan­ge trai- lløb Blu­et­rail Te­ne­ri­fe. El­ler ret­te­re kort in­den løbs­start på den di­stan­ce, ar­ran­gø­rer­ne kal­der for » Me­di­a­trail « – alt­så et mi­ni- trail­løb på 24 ki­lo­me­ter.

For al­le­re­de af­te­nen for­in­den har en grup­pe af del­ta­ger­ne sat af fra en­ten hav­ne­by­en Los Chri­sti­a­nos på øens syd­kyst el­ler Vil­afl­or i ud­kan­ten af na­tio­nal­par­ken om­kring Te­ne­ri­fes iko­ni­ske vulkan, Tei­de.

Og i lø­bet af nat­ten har dis­se ul­tralø­be­re kryd­set ter­ræ­net – der­af tit­len trail­løb – og vil, når de har ind­hen­tet os an­dre me­re dø­de­li­ge, ha­ve lø­bet di­stan­cer på hen­holds­vis 94 og 59,7 km.

68 ud­læn­din­ge

Må­ske er det der­for, stem­nin­gen er så høj her på Pla­za San Au­gustín blandt de af de i alt 1.300 del­ta­ge­re, som kun skal lø­be 24 km.

» Vi har det godt, « sy­nes folk at tæn­ke, når man be­døm­mer ud fra de­res smil og den iver, de læg­ger i den fæl­les op­varm­ning.

De span­ske løbs­del­ta­ge­re, bå­de lo­ka­le og folk fra fast­lan­det, ud­gør en klar over­vægt mod de 68 ud­læn­din­ge, der har dri­stet sig til øen. Men al­le er vel­kom­ne, og spa­ni­er­ne klap­per med hæn­der­ne, dan­ser om sig selv og skrå­ler så en­tu­si­a­stisk med på Qu­e­ens » We will rock you « , at vi an­dre me­re til­k­nap­pe­de til­rej­sen­de ik­ke kan la­de væ­re med at stem­me i.

Li­ge nu ly­der 24 km som in­gen­ting.

Så går star­ten. » Va­mos! Án­da­le! « Af sted! Kom så! Jeg sæt­ter i gang. Stig­nin­gen star­ter med det sam­me, og al­le­re­de ef­ter få me­ter pro­teste­rer mi­ne læg­ge. Det her er be­stemt ik­ke dansk ter­ræn.

Først nu går det for al­vor op for mig, at der ik­ke er ta­le om et helt nor­malt ra­ce, og at vi snart skif­ter as­fal­ten ud med no­get af Te­ne­ri­fes over 1.500 km sti­sy­ste­mer, hvor gru­set kna­ser, mud­de­ret svup­per, og van­dre­støv­ler frem for lø­be­sko nor­malt do­mi­ne­rer.

10 km for han­di­cap­pe­de

Plud­se­lig ly­der 24 km me­get langt, og må­ske på grund af mit an­sigts­ud­tryk ved den­ne er­ken­del­se stik­ker en af lø­bets fri­vil­li­ge al­le­re­de her en vand­fla­ske i hån­den på mig.

Selv om trail­løb ty­pisk hen­ven­der sig til me­re er- far­ne lø­be­re, har ar­ran­gø­rer­ne bag Te­ne­ri­fe Blu­et­rail en mål­sæt­ning om at gø­re det til­gæn­ge­ligt for al­le.

Som ap­pe­tit­væk­ker har de ar­ran­ge­ret en min­dre ru­te på 10 km, hvor og­så folk med han­di­cap har mu­lig­hed for at del­ta­ge, og får man lyst til en stør­re mund­fuld – men ik­ke har lyst til di­stan­cer på 59,7 el­ler 94 km – er der alt­så og­så de 24 km, som jeg her be­gi­ver mig ud på. Og selv om det er en ny løbs­form for mig, fø­ler jeg mig al­li­ge­vel tryg og gen­vin­der hur­tigt fat­nin­gen. Og får et fif med på vej­en af de me­re er­far­ne trail­lø­be­re. » Slow down. « Ved at tra­ske op ad bak­ken kom­mer jeg kun mar­gi­nalt hur­ti­ge­re frem end de lø­be­re, der fjed­rer af sted i en art af kap­gang på stej­le styk­ker og der­næst sæt­ter far­ten op på de fla­de.

Det er en stil, som min stolt­hed li­ge skal væn­ne sig til, men som min krop med det sam­me tak­ker mig for. Og plud­se­lig er vi for­bi by­ens klap­pen­de af­skedsko­mité og ude i de fro­di­ge høj­de­d­rag, som so­len søv­nigt er be­gyndt at kig­ge hen over.

Sy­da­me­ri­ka i Spa­ni­en

Fra høj­den kan man igen­nem det sta­digt tæt­te­re løv af og til ane må­l­by­en Pu­er­to de la Cruz i ho­ri­son­ten, og lidt der­fra La Oro­ta­va, som er kendt for sin ar­ki­tek­tur.

Det lig­ner et styk­ke af Sy­da­me­ri­ka. Vo­res ind­fød­te gu­i­de, Nayra, for­tæl­ler da­gen ef­ter, at det da og­så ef­ter ka­na­risk for­bil­le­de, at spa­ni­er­ne i sin tid byg­ge­de de­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.