Tre gu­i­des til stor­by­fe­ri­en

BT - - REJSER - Lars Johansen // rejseliv@ ber­ling­s­ke. dk

BØ­GER he­der ik­ke ud­nyt­tet godt nok. Fak­tisk er man nødt til at blad­re og læ­se rig­tig me­get, før man fin­der de in­for­ma­tio­ner, man sø­ger. » 90fi­les Ber­lin « af Jacob Ege­vang og Mi­cha­el Kor­n­maa­ler, For­la­get Cor­n­fi­eld Press, pris 90 kr. Down­lo­a­des fra bl. a. saxo. dk og wil­li­am­dam. dk. Fun­ge­rer og­så til smartp­ho­nes. når bo­gen an­be­fa­ler én at rej­se med Bri­tish Airways, og der så op­træ­der et Bri­tish Airways- logo i ko­lo­fo­nen. » London, Ba­by, London « af Mette Trep­pen­da­hl og Sig­ne Benn Han­sen, For­la­get Saxo, pris 149,95 kr. Prak­tisk for bør­ne­fa­mi­li­en » Med fa­mi­li­en i… « er en ny se­rie stor­by­fe­rie- rej­se­gu­i­des, hvor der i før­ste om­gang er ud­kom­met fi­re bø­ger med tips til fa­mi­lie­fe­rie i London, Pa­ris, Bar­ce­lo­na og Rom. Jeg har kig­get nær­me­re på » Med fa­mi­li­en i London « , da jeg selv tid­li­ge­re har haft mi­ne børn med til den en­gel­ske ho­ved­stad og der­for og­så har op­le­vet by­en med de bril­ler på.

Hvis jeg igen skul­le til London med børn, vil­le jeg helt klart pak­ke den­ne gu­i­de med i kuf­fer­ten. Den er i en han­dy tag- med- på- tu­ren- stør­rel­se, og er byg­get op på den smar­te må­de, at hvert kvar­ter har sit eget fol­de- ud- kort med go­de tips til bør­ne­ven­li­ge at­trak­tio­ner, ak­ti­vi­te­ter, spi­se­ste­der og bu­tik­ker i li­ge net­op det kvar­ter. Bag i bo­gen er der et lil­le op­ga­ve- og ma­le­hæf­te, der re­la­te­rer til by­en.

Den nye fa­mi­lie­se­rie er op­rin­de­lig fransk, men det mær­ker man ik­ke me­get til. Gu­i­den er over­sat til et kon­tant og mun­dret dansk, og der er ty­de­lig­vis gjort en stor ind­sats for at op­da­te­re tek­sten. Så­le­des er en ræk­ke af de an­be­fa­le­de ste­der så nye, at den­ne rej­se­re­dak­tion in­den­for det se­ne­ste års tid har om­talt dem blandt Lon­dons hot­te­ste nyhe­der. » Med fa­mi­li­en i London « af bl. a. Hélè­ne Le Tac og Séve­ri­ne Ba­scot, Po­li­ti­kens For­lag, pris 100 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.