SØN­DAG

BT - - REJSER - Li­se­lundslot. dk

På en tur til Møn kom­mer man ik­ke uden om ( og det skal man hel­ler ik­ke, for det er be­stemt et be­søg værd) Møns stolt­hed og var­tegn, Møns Kl­int. På Geo Cen­tret, der er et spæn­den­de mu­se­um for bl. a. bør­ne­fa­mi­li­er med ud­gangs­punkt i Dan­marks fød­sel og om­rå­det Møns Kl­int, fin­der du turi­st­in­for­ma­tio­nen, der kan vej­le­de om de utal­li­ge mu­lig­he­der i om­rå­det.

Til­bring det me­ste af da­gen i om­rå­det, på stran­den, i sko­ve­ne og på en­ge­ne, der kan ud- for­skes ad van­dre­ru­ter, på mo­un­tain­bi­kes, fra vand­si­den el­ler på ryg­gen af en islæn­der­he­st, alt ef­ter tem­pe­ra­ment. Er man til he­ste, kan ri­de­tu­ren stærkt an­be­fa­les. Det er en be­ta­gen­de og in­tens op­le­vel­se at ri­de på sel­ve kanten af øen med ud­sigt til det glim­ten­de hav. Der er he­ste til bå­de ny­be­gyn­de­re og øve­de, og dyg­ti­ge gu­i­der med på tu­ren. Halvan­den ti­me ko­ster 500 kr. Der er af­gang kl. 11 og 15. In­fo: mo­en- is­he­st. dk Tæt på kl­in­tesko­ven lig­ger Li­se­lund. Par­ken er an­lagt i slut­nin­gen af 1700- tal­let, og et af de bedst be­va­re­de ek­semp­ler på ro­man­tisk ha­ve­kunst i Dan­mark.

Drik en kaf­fe el­ler spis af­tens­mad på Li­se­lund Slot med ud­sigt til den even­tyr­li­ge ha­ve in­den hjem­rej­se. In­fo:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.