PÅ DEN GYLDN

Den dan­ske kap­ta­jn, Mor­ten Gre­en, er stolt af hol­dets præ­sta­tion eft er fl ot dansk VM- start

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VM, OSTRA­VA, TJEK­KI­ET

Eft er over­tid og straff eslag

( 0- 0, 0- 1, 3- 2, 0- 0, 1- 0)

Pe­ri­o­de­cif­re: red­nin­ger var li­ge, hvad vi hav­de brug for, « si­ger Mor­ten Gre­en.

» Vi fi gh­ter som ga­le, ka­ster os i skud­de­ne og blo­ke­rer med en ut­ro­lig off er­vil­je. De har chan­cer til fl ere mål, men hån­den på hjer­tet, så hop­per puck­en vo­res vej. «

Pa­tri­ck Gal­braith blev fortjent kå­ret som bed­ste dan­ske spil­ler eft er stor­spil og 39 red­nin­ger.

» Det er fi nt med ét po­int mod et hold med ver­dens­stjer­ner, men vi vil­le godt ha­ve haft et po­int me­re, når man nu var så tæt på, « si­ger han.

Pa­tri­ck Gal­braith kom til Ostra­va som klub­løs eft er op­ryk­nin­gen til SHL ( den bed­ste sven­ste ræk­ke) med Karlskro­na. Har han ik­ke al­le­re­de en klub på hån­den, har han i hvert fald solgt sig godt nu.

En man­de­præ­sta­tion

Oli­ver Laurid­sen ram­te ho­ve­d­et på søm­met, da han med ét ord ka­rak­te­ri­se­re­de den dan­ske ind­sats: » Man­de­præ­sta­tion. « Den sto­re ba­ck med pragt­fy­sik­ken gav, li­ge­som re­sten af hol­det alt, hvad han hav­de.

» Det er svært at gå rundt og smi­le, når man har tabt, men vi spil­le­de godt i egen zo­ne og hav­de en stærk må­l­mand, « si­ger han.

Ind­til ot­te mi­nut­ter in­de i tred­je pe­ri­o­de var der kun sco­ret ét mål ( Pa­tri­ck Bjor­k­strand), men på tre mi­nut­ter og tre se­kun­der eks­plo­de­re­de kam­pen med fi re mål.

Det lig­ne­de af­gø­rel­sen, da Slovaki­et kom på 3- 2, men med to mi­nut­ter og 14 se­kun­der til­ba­ge kvit­te­re­de Da­ni­el Nielsen.

Mor­ten Mad­sen spær­re­de må­l­man­den Jan La­cos ud­syn, og Her­ning- ba­ck­ens skud pas­se­re­de he­le vej­en.

Fra Ostra­va er der kun tre kvar­ters kør­sel til den slo­vaki­ske græn­se, og af de 8.812 til­sku­e­re i CEZ Are­na skal de 8.000 nok ha­ve væ­ret fra Slovaki­et.

De skab­te en eu­forisk stem­ning, men det ge­ne­re­de ik­ke de dan­ske spil­le­re at spil­le på ude­ba­ne. Som land­stræ­ner Jan­ne Karls­son si­ger:

» Det er bed­re end at spil­le i en tom hal. Man er jo lidt af en cir­kus­ar­tist i det her game og kan li­de at op­træ­de. «

På VM- hol­det er der i dag kun to spil­le­re fra Nor­da­me­ri­ka, Oli­ver og Mar­kus Laurid­sen, men Ni­ck­las Jensen, Uti­ca Co­mets, og Oli­ver Bjor­k­strand, Port­land Win­ter­hawks, er tæt på exit i hen­holds­via AHL og WHL og kan bli­ve VM- ak­tu­el­le.

» Det er ik­ke no­get, vi spe­ku­le­rer i nu. Lad os ven­te og se hvad der sker, « si­ger Jan­ne Karls­son.

SØN­DAG 3. MAJ 2015

De dan­ske spil­le­re med kap­ta­jn Mor­ten Gre­en i spid­sen gav alt i åb­nings­kam­pen mod for­hånds­fa­vo­rit­ter­ne fra Slovaki­et og blev be­løn­net med et uven­tet VMpo­int. Fo­to: Jan Kors­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.