’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mor­ten Gre­en

Vi fi gh­ter som ga­le, ka­ster os i skud­de­ne og blo­ke­rer med en ut­ro­lig off er­vil­je. De har chan­cer til fl ere mål, men hån­den på hjer­tet, så hop­per puck­en vo­res vej

Et stærkt slo­vakisk hold med fem NHL- spil­le­re vandt skud­sta­ti­stik­ken 43- 19, men un­der­tip­pe­de Dan­mark, som tri­ves som un­der­dog, holdt 3- 3 eft er over­ti­den og faldt i sjet­te straff eslags­run­de med NHL­stjer­nen fra Co­lum­bus Blue Ja­ck­ets, Marko Da­no, som mat­chvin­der.

Over de se­ne­ste par år hav­de Dan­mark vun­det ti straff eslags­kon­kur­ren­cer i træk, men i Ostra­va mang­le­de hel­det i den dan­ske spe­ci­a­li­tet.

» Vi spil­ler en god før­ste pe­ri­o­de og kom­mer un­der vold­somt pres i an­den og tred­je, hvor Pa­tri­ck Gal­braith står på ho­ve­d­et for os. Hans man­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.