Vagtskift e ?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TIL­TRÆNGT PAU­SE Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk

Pa­tri­ck Gal­braith spil­le­de en drøm­me­kamp mod Slovaki­et, men er han og­så man­den i må­let i aft en mod Fin­land?

I BTs øj­ne lå det i kor­te­ne, at Pa­tri­ck Gal­braith skul­le stå den før­ste kamp og Se­ba­sti­an Da­hm den an­den, og vi tror ik­ke, der er la­vet om på ræk­ke­føl­gen.

At træ­ner­tea­met har pla­nen klar er gi­vet, men i ti­mer­ne eft er dra­ma­et mod Slovaki­et holdt Jan­ne Karls­son, To­mas Jons­son og Theis Møller af­gø­rel­sen for sig selv.

» Vi har ik­ke be­stemt det end­nu, « ly­der det fra Jan­ne Karls­son.

Sjæl­dent har Pa­tri­ck Gal­braith ar­bej­det så hårdt som mod slovak­ker­ne, så ale­ne af den grund er der sund for­nuft i at gi­ve ham en pau­se in­den tirs­da­gens nøg­le­kamp mod Hvi­derusland.

Et an­det ar­gu­ment er Se­ba­sti­an Da­hms stor­spil i test­kam­pe­ne mod Schweiz og Tys­kland. Hans tid som VM- turist er for­bi.

Fin­land kva­je­de sig i åb­nings­kam­pen mod det un­ge, su­per­ta­lent­ful­de USA- hold og tab­te 1- 5, men er på pa­pi­ret et af VMs bed­ste hold.

» Vi må væ­re re­a­li­sti­ske. Det bli­ver en kamp, som kom­mer til at min­de me­get om den i dag. Vi kom­mer un­der pres, « si­ger Jan­ne Karls­son.

En stolt land­stræ­ner

Den­ne sig­na­tur min­des al­drig at ha­ve set land­stræ­ne­ren så til­freds eft er et ne­der­lag.

» Ét po­int mod et for­ban­det dyg­tigt hold som Slovaki­et, det er pro­fes­sio­nelt og en præ­sta­tion, der gi­ver ener­gi, « si­ger han.

» Vi kri­ge­de og spil­le­de med en team spi­rit, som gjor­de mig stolt. Et me­get vig­tigt po­int i dag. «

Slovaki­ets land­stræ­ner, Vla­di­mir Vujtek, var langt­fra til­freds med for­lø­bet af de 65 mi­nut­ter.

» Jeg sy­nes, vi var det bed­ste hold, men jeg kun­ne mær­ke på spil­ler­ne, at de var nervø­se. De man­ge slo­vaki­ske til­sku­e­re lag­de ek­stra pres på dem. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.