ET ÅR ME­RE ’’

FCK for­læn­ger med lands­holds­må­l­mand Step­han Andersen

BT - - ALKA SUPERLIGA - NU 2018 Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk Step­han Andersen

Da jeg skrev med FCK, vid­ste jeg, at der vil­le kom­me en del po­le­mik, men det var jeg for­be­redt på, og hvad an­går FCKs fans, kan det væ­re, de al­drig vil el­ske mig som per­son, men kan de el­ske mi­ne red­nin­ger, er det fi nt med mig

Det vak­te op­sigt og løft ede øjen­bryn, da FC Kø­ben­havn sid­ste som­mer hen­te­de Step­han Andersen ind til op­ga­ven som første­må­l­mand. En Hvi­d­ov­re- dreng med tung Brønd­by IF- hi­sto­rik i kuff er­ten.

Det har lands­holds­må­l­man­den og­så på fan- ni­veau hørt for me­re end en gang og det med ’ ven­li­ge’ hils­ner i form af ligh­ter- kast og lig­nen­de skyts.

Men selv om Step­han Andersen kom til FC Kø­ben­havn eft er et tur­bu­lent op­hold i spansk fod­bold hos Re­al Be­tis og en ha­ste­ud­lej­ning til hol­land­ske Go Ahe­ad Eag­les for at få nog­le mi­nut­ter i be­ne­ne, så har FC Kø­ben­havn få­et, hvad de gik eft er. Sta­bi­li­tet. Og den har de få­et i form af 14 cle­an she­ets – fl est af al­le må­l­mænd i li­ga­en og et mål- snit på blot 0,69 imod sig. Li­ge­le­des bedst i li­ga­en.

Og det er FC Kø­ben­havn så til­fred­se med, at kø­ben­hav­ner­ne for­læn­ger må­l­man­dens kon­trakt. Det er­fa­rer BT.

Step­han An­der­sens aft ale for­læn­ges med et år og lø­ber der­med frem til 2018. Den op­rin­de­li­ge aft ale løb til 2017, men hav­de en ind­byg­get op­tion på yder­li­ge­re et år, som FCK hav­de mu­lig­hed for at ud­lø­se, og det har de iføl­ge BTs op­lys­nin­ger gjort.

Læ­rer at el­ske FCK

Om det kon­tro­ver­si­el­le skift e har 33- åri­ge Step­han Andersen til BT for­kla­ret:

» Jeg har al­drig væ­ret ban­ge for at spil­le fod­bold. Der er som­mer­fug­le. Det skal der væ­re, og der har væ­ret vig­ti­ge land­skam­pe for­an man­ge tu­sin­de men­ne­sker, hvor jeg har sagt til mig selv, at ’ nu skal du fand­me ik­ke la­ve lort i den’, men jeg har al­drig væ­ret ban­ge for det. Da jeg skrev med FCK, vid­ste jeg, at der vil­le kom­me en del po­le­mik, men det var jeg for­be­redt på, og hvad an­går FCKs fans, kan det væ­re, de al­drig vil el­ske mig som per­son, men kan de el­ske mi­ne red­nin­ger, er det fi nt med mig. «

Der var og­så en del Brønd­by- fans, der blev over­ra­sket over, du skrev med ri­va­ler­ne?

» Jeg for­lod Brønd­by i 2011, og ef­ter sid­ste sæ­son stod jeg i en si­tu­a­tion, hvor jeg skul­le fi nde en ny klub eft er op­hold i Evi­an, Re­al Be­tis og Go Ahe­ad Eag­les. Jeg har en grund­læg­gen­de am­bi­tion som sport­s­mand, og det er at spil­le på hø­jest mu­li­ge ni­veau. «

Det får han nu i FCK- re­gi mu­lig­he­den for at gø­re frem til 2018.

Må­l­mand Step­han Andersen har

for­læn­get sin kon­trakt med FC Kø­ben­havn med yder­li­ge­re et år.

Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.