Kvists ned­t­ur

Lands­holds­spil­le­ren skal væk fra Wi­gan, for det er uhold­bart for ham at spil­le i den tred­je­bed­ste en­gel­ske ræk­ke

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SCE­NESKIF­TE Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk

SØN­DAG 3. MAJ 2015

Lør­dag var hver­ken en sjov dag for Wi­gan el­ler for klub­bens dan­ske lands­holds­spil­ler Wil­li­am Kvist, da klub­ben spil­le­de sin sid­ste kamp i The Cham­pions­hip.

Mens FC Midtjyl­lands pen­ge­mand Mat­t­hew Ben­ham kun­ne glæ­de sig over, at hans en­gel­ske klu­bin­ve­ste­ring i Brent­ford ka­ste­de en play­of­f­plads til Pre­mi­er Le­ague af sig ef­ter sej­ren over net­op Wi­gan, kun­ne ude­hol­det uden Wil­li­am Kvist på ba­nen blot se til, for de be­fandt sig i ret så an­der­le­des en si­tu­a­tion.

Wi­gan og Wil­li­am Kvists fod­boldskæb­ner min­der lidt om hin­an­den, og de er og­så be­gyndt på no­gen­lun­de sam­me tid. si­tu­a­tion, og vi er i gang med pro­ces­sen med at fin­de en ny klub til ham, « si­ger agen­ten uden at vil­le næv­ne even­tu­el­le desti­na­tio­ner.

Spe­ku­la­tio­ner om et skif­te hjem til FC Kø­ben­havn, som Kvist re­præ­sen­te­re­de fra 2004 til 2011 med stor suc­ces, har væ­ret op­pe at ven­de, men det øn­sker Be­nes ik­ke at kom­men­te­re på.

Kvist har spil­let 46 kam­pe for det dan­ske lands­hold.

Det er uhold­bart for Wil­li­am Kvist at spil­le i den tred­je­bed­ste en­gel­ske ræk­ke, og der­for skal den dan­ske lands­holds­spil­ler væk fra Wi­gan. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.