HVOR FLY­VER

BT - - ALKA SUPERLIGA -

FUGL PÅ TRÆK Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen

Oden­se Bold­klubs stør­ste salgsob­jekt til det næ­ste trans­fer­vin­due er 23- åri­ge Ras­mus Falk. Off en­siv­spil­le­ren er i en fan­ta­stisk form i øje­blik­ket, så der­for ty der me­get på, at guld­fug­len snart fl yver væk fra re­den i Åda­len i Oden­se.

Kon­trak­ten ud­lø­ber som­me­ren 2016, så for OB er det ved at væ­re nu, hvis de skal tje­ne lidt pen­ge på de­res tek­ni­ker. Ras­mus Falk for­tæl­ler fra Åda­len om, hvor det kan og ik­ke kan væ­re in­ter­es­sant for ham at sø­ge hen.

JEG EL­SKER DE­RES

fod­bold­fi lo­so­fi med un­ge spil­le­re. Selv top­hol­de­ne har man­ge. Det er en liga, der ud­dan­ner folk godt. I for­hold til spil­let på ba­nen vil jeg pas­se godt ind, for­di de har en spil­lestil, hvor man er li­geg­lad med, om man er mar­ke­ret, for så la­ver man ba­re et løb for hin­an­den i ste­det for at fy­re bol­den frem og hå­be på en til­fæl­dig­hed.

JEG TÆN­KER,

SØN­DAG 3. MAJ 2015

at jeg vil pas­se fi nt ind i Tys­kland. Fod­bold­mæs­sigt spil­ler de fl este an­grebs­fod­bold, og det vil væ­re en su­per liga. Der­u­d­over kan jeg kan li­de lan­det, som på man­ge må­der min­der om Dan­mark. Li­ge­som me nem­me­re fo Hvis man er til som off en gan­ge, at de

Til an­dre dan­ske klub­ber?

Til OB?

ni­tr@ bt. dk Min­der me­get om Hol­land, og man må si­ge, de gør det godt. Det er et svært spørgs­mål, når du spør­ger, om jeg kan se mig selv i et land. For li­ge nu fyl­der det mest at spil­le sæ­so­nen fær­dig her i OB. Men når man får spørgs­må­le­ne, så tæn­ker man lidt over, at der jo nok er stør­re chan­ce for, at jeg ta­ger til Bel­gi­en, end at jeg ta­ger til Cham­pions­hip. Frank­rig er et land, hvor jeg er kom­met me­get på fe­rie og har el­sket det. Det er og­så en ting, der tæl­ler. Jeg vil hel­le­re ta­ge til Frank­rig end et el­ler an­det øst­eu­ro­pæ­isk land. I for­hold til spil­lestil er det en liga med man­ge fy­si­ske og hur­ti­ge spil­le­re, så jeg skal væ­re den, der sæt­ter dem op. Jeg tror, det kan væ­re et svært sted at få suc­ces som en off en­siv spil­ler. Wass har gjort det, men nog­le af de an­dre har haft svært ved det. Jeg vil ha­ve det svært ved at skift e til en an­den dansk klub, for­di jeg har væ­ret her i OB så læn­ge. Det er ik­ke så­dan, at jeg vil væ­re af­vi­sen­de over for no­get som helst. Man skal et el­ler an­det sted al­tid tæn­ke på én selv, men der er in­gen tvivl om, at det vil væ­re et svært skift e for mig. Hvis jeg en dag kom­mer til Pre­mi­er Le­ague, så er det ik­ke fra OB. Der er no­gen, der har ta­get sprin­get fra Su­per­liga­en, men de har ik­ke haft så me­get held med det.

Jeg tæn­ker, at det nok ik­ke er et sted, hvor jeg pas­ser bedst ind. Dog er Pre­mi­er Le­ague an­der­le­des end for 15 år si­den, hvor det var me­get fy­sisk. Nu ser man, at og­så nog­le af de bed­ste tek­ni­ke­re er i Eng­land.

I for­hold til Cham­pions­hip har jeg den op­fat­tel­se, at det næ­sten er svæ­re­re at fal­de til dér end i Pre­mi­er Le­ague. Det kan ly­de dumt, men det er lidt et an­det spil end i Pre­mi­er Le­ague.

Jeg har snak­ket me­get med Cas­per Slo­th, som er i Cham­pions­hip. Han er i en lidt mær­ke­lig si­tu­a­tion, så man tæn­ker da og­så over, hvor der er en ten­dens til, at dan­sker­ne har det bedst. Det er et sted, hvor man tæn­ker, at hvis man er hel­dig at ram­me et hold, så kan det godt la­de sig gø­re at slå til, men el­lers er det må­ske lidt li­ge­som med Pre­mi­er Le­ague, hvor man først ta­ger et mel­lem­skridt i en an­den liga. Jeg kan godt se mig selv spil­le her næ­ste sæ­son, hvis der ik­ke kom­mer det rig­ti­ge. Jeg har skre­vet un­der på en aft ale til som­me­ren 2016, og det har jeg ik­ke fortr­udt. Jeg hav­de hå­bet, at vi kun­ne ha­ve haft et par bed­re sæ­so­ner, for jeg sav­ner at spil­le de sto­re eu­ro­pæ­i­ske kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.