FALKEN HEN?

BT - - ALKA SUPERLIGA - Fo­to: Claus Fi­sker og Iris

SSØØNNDDAAGG 3 3. M. MAAJ 2J 0210515 ed Frank­rig tror jeg, det er lidt or de de­fen­si­ve folk at slå til der. god nok, slår man selv­føl­ge­lig nsiv spil­ler, men jeg fø­ler nog­le et er lidt svæ­re­re.

Til Nor­ge el­ler Sve­ri­ge?

Jeg ved ik­ke, om det er for­kert, men jeg ser den dan­ske liga som væ­ren­de lidt over de to liga­er. Så nej, jeg tæn­ker ik­ke på det som en mu­lig­hed. Kul­tu­ren lig­ger me­get op ad den dan­ske, så det vil må­ske væ­re nem­me­re at stø­de til. Men det er ik­ke der, jeg tæn­ker. Så kan man li­ge så godt bli­ve i Dan­mark. Jeg vil ger­ne ha­ve re­van­che for min de­but i VM- kva­li­fi ka­tions­kam­pen mod Mal­ta i 2013. Hvis jeg bli­ver ved med at ar­bej­de hårdt og læg­ge me­re på mit spil, så kom­mer den og­så. Så kan jeg for­hå­bent­lig præ­ste­re bed­re på det tids­punkt. Det kan må­ske væ­re min sid­ste mu­lig­hed for at kom­me til en slut­run­de. Man ved al­drig, om man bli­ver god nok til at op­nå det med A- lands­hol­det, så der er in­gen tvivl om, at det lig­ger i mi­ne tan­ker. Det er en stor tur­ne­ring. Det er ik­ke sted, jeg øn­sker at bru­ge min tid igen. Da jeg var ska­det, brug­te jeg me­get af min genop­træ­ning på at lø­be ale­ne i sko­ven. Det var svært at mo­ti­ve­re sig til det, mens so­len skin­ne­de og de an­dre løb og spil­le­de på ba­nen. Nog­le gan­ge ram­te jeg punk­ter, hvor jeg tænk­te: ’ fuck det’. Det var vir­ke­lig hårdt for mig at kom­me i gang, for­di det var så ke­de­ligt. Omvendt blev jeg me­get me­re se­ri­øs un­der min ska­des­pe­ri­o­de. Jeg var ik­ke use­ri­øs før, men jeg be­gynd­te at tæn­ke me­re over at gø­re de rig­ti­ge ting som fod­bold­spil­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.