FCM- EJERS EN­GEL

Alt fla­ske­de sig i sid­ste spil­ler­un­de, så klu­be­jer Mat­t­hew Ben­ham ud over kurs mod et sik­kert dansk mester­skab fort­sat er med i spil­let om op­ryk­ning til Pre­mi­er Le­ague

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ÉN MIL­LI­ARD KR. I SY­NE Uf­fe Tau­dal uta@ ber­ling­s­ke. dk

LONDON: Da dom­me­ren fløjtede af til en sik­ker 3- 0- sejr i den lil­le London- klub Brent­ford, storme­de jub­len­de til­hæn­ge­re ind på ba­nen. Klu­be­jer Mat­t­hew Ben­ham rej­ste sig op, men blev ved sit rø­de pla­stik­sæ­de i den be­stemt ik­ke pran­gen­de VIP­sek­tion på det lil­le sta­dion, mens stors­mi­len­de klub­folk kom for­bi og gav hånd.

Kun et år ef­ter op­ryk­ning fra den tred­je­bed­ste til den næst­bed­ste fod­bol­dræk­ke er Brent­ford nu i den så­kald­te play­off, hvor fi­re klub­ber kæm­per om den sid­ste plads i næ­ste sæ­sons Pre­mi­er Le­ague. Ef­ter en ny gul­dran­det TV- af­ta­le til en­gelsk fod­bold er der om­kring én mil­li­ard kro­ner til en klub i den bed­ste ræk­ke. Det vil væ­re et kæm­pe­mæs­sigt spring for en lil­le klub med et sta­dion som i den me­re yd­my­ge en­de af den dan­ske Su­per­liga, og det vil væ­re en ut­ro­lig suc­ces­hi­sto­rie for den en­gel­ske klu­be­jer, der og­så er på vej mod et sik­kert dansk fod­bold­mester­skab i før­ste sæ­son ef­ter at ha­ve er­hver­vet sig FC Midtjyl­land.

» Ja, det ser godt ud. Det har enorm be­tyd­ning at væ­re med i play­off for en klub som Brent­ford, « sag­de Ben­ham til Ber­ling­s­ke i en kort sam­ta­le, in­den han for­dy­be­de sig i de vi­de­re per­spek­ti­ver med folk om­kring sig.

» Det her er, hvad vi er gå­et ef­ter at ska­be. Da vi så, at vi hav­de en chan­ce al­le­re­de nu, er vi gå­et ef­ter den. «

Sær­ligt sta­ti­stik- sy­stem

Der er end­nu to op­ryk­nings- se­mi­fi­na­ler og en even­tu­el fi­na­le, før den sto­re drøm kan bli­ve til vir­ke­lig­hed, men Ben­ham har be­vist, at hans sær­li­ge til­gang til fod­bol­den kan bli­ve en ny fak­tor. Sam­men med den dan­ske be­sty­rel­ses­for­mand for FCM, Ras­mus An­ker­sen, er den en­gel­ske ejer i beg­ge si­ne klub­ber ved at ind­fø­re et me­get avan­ce­ret sta­ti­stik- sy­stem, der skal le­de klub­ber­nes be­slut­nin­ger.

An­ker­sen fulg­te gårs­da­gens kamp mod al­le­re­de nedryk­ke­de Wi­gan fra tri­bu­nen sam­men med Ben­ham, og un­der­vejs ud­veks­le­de de spænd­te be­mærk­nin­ger. To an­dre klub­ber med lang­va­ri­ge tra­di­tio­ner i den bed­ste en­gel­ske liga, Der­by og Ipswich, lå for­an Brent­ford til op­ryk­nings­spil­let, men stik mod for­vent­nin­ger­ne tab­te de beg­ge i sid­ste spil­ler­un­de.

Iføl­ge vur­de­rin­ger i Brent­ford FC vil en op­ryk­ning til den en­gel­ske Pre­mi­er Le­ague og de me­get sto­re øko­no­mi­ske mu­lig­he­der ’ gi­ve en kø­be­kraft stør­re end Ju­ven­tus’ i jag­ten på nye klas­se­spil­le­re. Den ita­li­en­ske stor­klub Ju­ven­tus er på vej mod et ita­li­ensk mester­skab og er i se­mi­fi­na­len i Cham­pions Le­ague.

Far­vel til suc­ces- ma­na­ger

Det kan og­så bli­ve kon­tro­ver­si­elt for Ben­ham. Han har med­delt, at klub­ben vil skil­le sig af med klub­bens ma­na­ger, Mark Warburton, til for­del for en ny træ­ner, der pas­ser ind i hans og An­ker­sens le­del­ses- stra­te­gi.

» Jeg vil per­son­ligt øn­ske, at be­tin­gel­ser­ne var an­der­le­des, og at han blev, « ly­der det i en le­der i klub­bens se­ne­ste fan­blad, der blev solgt uden­for sta­dion.

På den an­den si­de er det svært at ar­gu­men­te­re mod en så over­væl­den­de suc­ces. Un­der­vejs i kam­pen i går sang til­sku­e­re hyl­dest i form af: » Der er kun en Mat­t­hew Ben­ham « .

I fan­bla­dets le­der om Brent­ford med til­nav­net ’ Bi­er­ne’ står der og­så:

» Vi har sta­dig en out­si­der- chan­ce for at slut­te os til op­ryk­ker­ne Wat­ford og AFC Bour­ne­mouth i Pre­mi­er Le­ague – ord, som jeg må kni­be mig selv i ar­men, før jeg skri­ver, for at sik­re, at jeg ik­ke er i tran­ce « .

SØN­DAG 3. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.