Brø­let Ek­stra hæ­der til mod­stands­folk

På 70- års­da­gen for Dan­marks be­fri­el­se gi­ver re­ge­rin­gen en ek­stra kon­tant hæ­ders­ga­ve til mod­stands­folk og de­res en­ker

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Bjør­na­ger jabj@ ber­ling­s­ke. dk Kasper Kil­de­gaard

4. MAJ

kr­se@ ber­ling­s­ke. dk

I dag er det præ­cis 70 år si­den, at Na­zi­ty sklands be­sæt­tel­se af Dan­mark op­hør­te. Det mar­ke­rer re­ge­rin­gen ved bl. a. at ud­de­le en ’ ek­stra­or­di­nær hæ­ders­ga­ve’ på 10.000 skat­te­fri kro­ner til ’ mod­stands­folk, kz- fan­ger, krigs­sej­le­re og de­res en­ker’.

Iføl­ge be­skæft igel­ses­mi­ni­ste­ren er 70- års­da­gen ved at væ­re sid­ste ud­kald for at ud­vi­se tak­nem­me­lig­hed.

» Man­ge af dis­se per­so­ner vil ik­ke op­le­ve fl ere jubilæer, og vi skyl­der dem og de­res en­ker at på­s­køn­ne, hvad de gjor­de.

Det er helt af­gø­ren­de, at vi bli­ver ved med at væ­re tak­nem­me­li­ge og hædre dem. For de hav­de mo­det til – med li­vet som ind­sats – at gø­re en for­skel i en af de mør­ke­ste pe­ri­o­der i Eu­ro­pas hi­sto­rie, og det er bl. a. på grund af dem, at na­zis­men ik­ke fi k lov til at få over­ta­get, « si­ger Hen­rik Dam Kristensen ( S).

» Jeg tror, det sta­dig be­ty­der rig­tig me­get for dem, at der bli­ver hu­sket på, at de gjor­de en for­skel. Og at vi på al­le mu­li­ge må­der vi­ser vo­res tak­nem­me­lig­hed. «

Den ek­stra hæ­ders­ga­ve til mod­stands­fol­ke­ne og de­res eft er­lad­te be­lø­ber sig iføl­ge mi­ni­ste­ri­et til en ek­straud­gift på 16,5 mil­li­o­ner kro­ner, som fi nan­si­e­res af mid­ler fra be­vil­lin­gen til ind­sats ved stør­re af­ske­di­gel­ser.

Pen­ge­ne ud­de­ler mi­ni­ste­ri­et til ca. 1.700 per­so­ner, hvoraf ca. 370 er nu­le­ven­de mod­stands­folk, kz- fan­ger og krigs­sej­le­re.

Den ek­stra er­kendt­lig­hed i an­led­ning af ju­bilæ­et kom­mer oven i den år­li­ge hæ­ders- ga­ve til sam­me må­l­grup­pe på 16.100 skat­te­fri kro­ner.

’ En bil­lig om­gang’

I fore­nin­gen FIR Dan­mark, som er pa­raply­or­ga­ni­sa­tion for de dan­ske mod­stands­for­e­nin­ger og kz- fan­ge­for­e­nin­ger, mod­ta­ger for­mand An­ton Nielsen nyhe­den om den ek­stra hæ­ders­ga­ve med blan­de­de fø­lel­ser.

» Den si­ger vi saft su­se­me tak for, men med en bi­sæt­ning bag­eft er, for det var og­så på ti­de. Og det er en bil­lig om­gang for den dan­ske stat, for langt de fl este er dø­de og be­gra­vet for længst, « si­ger An­ton Nielsen.

Han er søn af mod­stands­man­den og fol­ke­tings­med­lem­met for Dan­marks Kom­mu­ni­sti­ske Par­ti Martin Nielsen, som un­der An­den Ver­denskrig til­brag­te fi re år i kon­cen­tra­tions­lej­ren Stut­t­hof, der lå i det nu­væ­ren­de Po­len.

Hans mor var som jø­disk kom­mu­nist li­ge­le­des ja­get vildt un­der kri­gen, men det lyk­ke­des hen­de at hol­de sig ude af na­zi­ster­nes klø­er, mens An­ton Nielsen selv som barn un­der kri­gen var gemt væk i Jyl­land. Si­den har han væ­ret med i fl ere af lan­dets støt­te­for­e­nin­ger for mod­stands­be­væ­gel­sen.

Hvor­dan me­ner du, at den dan­ske stat ge­ne­relt har be­hand­let mod­stands­fol­ke­ne, de dan­ske kz- fan­ger og de­res eft er­lad­te æg­te­fæl­ler?

» Nog­le er ble­vet be­hand­let hæ­der­ligt, men det gæl­der især de dan­ske po­li­ti­be­tjen­te og The­resi­en­stadt- Fore­nin­gen. Og det un­der jeg dem me­get ger­ne. Men der har væ­ret en uhyg­ge­lig for­skel­s­be­hand­ling, som stam­mer til­ba­ge fra kri­gens tid. Man var jo ik­ke me­get for de kom­mu­ni­sti­ske mod­stands­grup­per, « si­ger An­ton Nielsen og hen­vi­ser til de dan­ske kom­mu­ni­ster, der – li­ge­som An­ton Ni­el­sens far – blev sendt til Stut­t­hof.

» I dag er der to over­le­ven­de der­fra, og hvis man gi­ver dem 10.000 kro­ner, så er det helt fi nt, sy­nes jeg. Men man skal skyn­de sig, hvis de skal kun­ne nå at bru­ge pen­ge­ne. «

4. maj fejres i Min­de­lun­den i Kø­ben­havn i 2013 – af bl. a. tid­li­ge­re mod­stands­folk, der nu får en ek­stra kon­tant er­kendt­lig­hed af re­ge­rin­gen. Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.