Vi er ik­ke uansvar­li­ge

BT - - DEBAT - LØF­TER Grup­pe­for­mand, DF

Pe­ter Skaarup

Hen­ning Tjør­ne­høj sko­ser i et ind­læg i BT Dansk Fol­ke­par­ti for at gi­ve løft er til 90 mil­li­ar­der kro­ner, uden at an­vi­se fi nan­si­e­ring, og kal­der ef­ter­føl­gen­de DF for uansvar­ligt. Skal vi ik­ke én gang for al­le slå fast, at be­skyld­nin­ger­ne ik­ke har no­gen som helst hold i vir­ke­lig­he­den. Det er jo ik­ke – og har al­drig væ­ret me­nin­gen, at Dansk Fol­ke­par­ti på én gang vil hæl­de man­ge mil­li­ar­der ud af statskas­sen.

Det har So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne el­lers brugt fem mi­ni­ste­ri­ers tid igen­nem et år på at reg­ne ud. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ud­læg­ning af DFs vi­sio­ner for Dan­mark bli­ver lagt sam­men og på­ført en akut be­ta­lings­frist. Og det li­ge me­get om der er ta­le om vi­sio­ner på den lan­ge ba­ne for Dan­mark og dan­sker­ne.

Blandt an­det har So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne brugt en man­ge­årig plan om klo­a­krenove­ring på 33 mil­li­ar­der kro­ner som en her- og- nu in­ve­ste­ring. Vel vi­den­de, at al­le par­ti­er i Fol­ke­tin­get er eni­ge om, at klo­ak­ker­ne skal renove­res – over tid.

Dansk Byg­ge­ri off ent­lig­gjor­de i 2009 en ana­ly­se, der vi­ste, at hvis man blot vil hin­dre klo­ak­net­tet i at bry­de sam­men, skal der in­ve­ste­res 3,7 mil­li­ar­der kro­ner om året de næ­ste 15 år. Ser vi på ud­gift er­ne over 15 år, er der ta­le om he­le 55,5 mil­li­ar­der kro­ner. Det be­løb har S sat ind som en slags DF- bud­ge­tover­skri­del­se vel vi­den­de, at in­ve­ste­rin­ger­ne, på sigt, er by­den­de nød­ven­di­ge. Det for­tæl­ler me­re om S end om DF.

For­slag skal selv­føl­ge­lig væ­re fi - nan­si­e­re­de, men når vi kig­ger me­get langt frem og ta­ler om po­li­ti­ske vi­sio­ner, så er der rum for, at de po­li­ti­ske par­ti­er kan kom­me med de­res hold­nin­ger til bil­af­gift er, før­tids­pen­sio­nens ni­veau el­ler en Kat­te­gat­bro, uden man med det sam­me skal si­ge, hvor­dan man vil fi nan­si­e­re dem. Vi har til­ladt os at ha­ve nog­le vi­sio­ner for, hvor det dan­ske sam­fund skal be­væ­ge sig hen. Det er ik­ke sik­kert, at det kan bli­ve til no­get her og nu.

DF ta­ger re­kor­den i flest for­slag til mil­li­ards­kat­te­let­tel­ser, me­ner skat­te­mi­ni­ster Ben­ny En­gel­bre­cht ( S).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.