Nej, be­slut­nin­gen er po­li­tisk

BT - - DEBAT - FAT­HI EL- ABED

For­mand, Dansk Palæsti­nen­sisk Ven­skabs­for­e­ning

chok, da jeg fi k at vi­de, at Movia be­slut­te­de at fj er­ne vo­res kampag­ne fra bus­ser­ne eft er kun fi re da­ge. Kampag­nen gør egent­lig ba­re op­mærk­som på, at for­bru­ger­ne har krav på, at va­rer fra is­ra­el­ske bo­sæt­tel­ser bli­ver mær­ket, så man kan ta­ge stil­ling til, om man vil kø­be dem el­ler ej. Vo­res kampag­ne er ik­ke ag­gres­siv, som Movia på­står. Den bak­ker ba­re op om det, de fl este dan­ske par­ti­er, FN, USA og EU me­ner: At de

JEG VAR I

is­ra­el­ske bo­sæt­tel­ser er ulov­li­ge. Og så sent som i sid­ste må­ned skrev den dan­ske uden­rigs­mi­ni­ster, sam­men med 16 an­dre uden­rigs­mi­ni­stre fra EU, un­der på en sam­let EU- be­slut­ning om net­op at mær­ke va­rer fra is­ra­el­ske bo­sæt­tel­ser.

de har mod­ta­get man­ge kla­ger, og at re­k­la­men er stø­de­n­de. Men be­slut­nin­gen om at fj er­ne den er po­li­tisk mo­ti­ve­ret. Movia har ret­tet sig eft er et po­li­tisk pres og lob­by­ar­bej­de fra DF’eren Finn Ru­daizky, Dansk Zio­ni­st­for­bund og ik­ke mindst den is­ra­el­ske am­bas-

MOVIA PÅ­STÅR, AT

sa­de, der kon­tak­te­de Movia to da­ge eft er kampag­nen be­gynd­te. Det er alt­så på bag­grund af ma­fi alig­nen­de me­to­der, og ik­ke et fol­ke­ligt pres, som Movia på­står, at kampag­nen er fj er­net. Det sy­nes jeg er for langt ude.

be­skyldt for at væ­re an­ti­se­mi­ti­ske og an­ti­is­ra­el­ske. Men kampag­nen om­hand­ler kun de ulov­li­ge bo­sæt­tel­ser - ik­ke sel­ve Is­ra­el el­ler jø­de­r­ne. Re­k­la­men blev da og­så god­kendt for to må­ne­der si­den uden no­get pro­blem. For den fulg­te de eti­ske og juri­di­ske ret­nings­linjer, der var.

VI ER BLE­VET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.