Ja, re­k­la­men er hetz mod Is­ra­el

BT - - DEBAT - FINN RU­DAIZKY

Bor­ger­re­præ­sen­ta­tio­nen i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, DF

god tra­di­tion for reklamer på bus­ser­ne. For ek­sem­pel for po­li­ti­ske par­ti­er. Men i det her til­fæl­de er re­k­la­men ud­tryk for en hetz mod Is­ra­el på off ent­li­ge bus­ser. Det kan godt væ­re, at Fat­hi El- Abed fast­hol­der, at kampag­nen ik­ke har no­get med jø­der el­ler Is­ra­el at gø­re, men kun om­hand­ler bo­sæt­tel­ser­ne. Men nu er det jo Is­ra­el, der har be­sat om­rå­der­ne, så han kan ik­ke kom­me udenom, at det er Is­ra­el, det dre­jer

VI HAR EN

sig om. Hed­der man en ven­skabs­for­e­ning, bur­de man ik­ke ska­be den slags ha­de­fuld re­to­rik.

tek­sten på re­k­la­men, får jeg as­so­ci­a­tio­ner til 30’ er­nes Tys­kland, hvor man op­for­dre­de til ik­ke at hand­le hos jø­de­r­ne. Det frem­går af re­k­la­men, at to per­so­ner har god samvit­tig­hed over ik­ke at kø­be pro­duk­ter fra bo­sæt­tel­ser­ne. Men hvis de­res mål er er at kæm­pe for men­ne­ske­ret­tig­he­der og ret­fær­dig­hed i he­le ver­den, me­ner jeg ik­ke, at de kan ha­ve god samvit­tig­hed. For de får åben­bart ik­ke dår­lig samvit­tig-

NÅR JEG LÆ­SER

hed over at kø­be va­rer fra Iran, hvor man hæn­ger ho­mo­seksu­el­le i kra­ner og fængs­ler folk uden ret­ter­gang.

skrev jeg der­for en mail til Movi­as be­sty­rel­ses­med­lem Hans Toft , som er kon­ser­va­tiv borg­me­ster i Gen­toft e, og som jeg sid­der i Re­gion Ho­ved­sta­den sam­men med. Jeg gjor­de ham des­u­den op­mærk­som på, at man i Se­att­le ik­ke ac­cep­te­re­de at sæt­te lig­nen­de reklamer på de off ent­li­ge bus­ser der­ov­re. Men be­slut­nin­gen om at fj er­ne re­k­la­men er Movi­as. Jeg kan jo ik­ke tvin­ge no­gen til at ret­te sig eft er det, jeg si­ger.

I SID­STE UGE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.