Bø­de for Sa­rah og Julies død?

ME­NER

BT - - DEBAT -

DEN 23- ÅRI­GE LAST­BIL­CHAUF­FØR, der var skyld i det vold­som­me har­moni­ka­sam­men­stød, står til­talt for uagt­somt mand­drab og skal for ret­ten den 13. maj. An­kla­ge­ren vil ik­ke nær­me­re be­grun­de det end­nu, men øn­sker chauff øren idømt en fængsels­straf. Det er el­lers ik­ke nor­men. Hø­jeste­ret har i fl ere af­gø­rel­ser slå­et fast, at ud­gangs­punk­tet for uagt­somt mand­drab i tra­fi kken er bø­de­straf. Med for­be­hold for, at net­op den­ne sag får et an­det ud­fald, gør det ind­tryk at lyt­te til fa­de­ren til den ene af de dræb­te kvin­der:: » DE FORTJE­NER AT få ret­fær­dig­hed. Det får de ik­ke, hvis han kan slip­pe med en be­tin­get fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet og må­ske en bø­de el­ler en kort fængsels­straf. « FOR­ÆL­DRE­NE ME­NER, AT det bør få vid­træk­ken­de kon­se­kven­ser at ta­ge et an­det men­ne­skes liv i tra­fi kken. De er na­tur­lig­vis fø­lel­ses­mæs­sigt in­vol­ve­ret. Men uan­set den ak­tu­el­le sags ud­fald, er der god grund til, at po­li­ti­ker­ne ser på pro­por­tio­ner­ne i straff eloven. Øko­no­misk kri­mi­na­li­tet, der straff es langt hår­de­re end fy­sisk vold, er et ek­sem­pel. Tra­fi kdrab et an­det.

jlu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.