KÆ­RE TVIV­LER – DU ER OKAY! ’’

Valg­kam­pen er i fuld gang. Det gør én grup­pe dan­ske­re sær­ligt eft er­trag­te­de

BT - - DEBAT -

IDan­mark tror man, at cir­ka en fem­te­del af væl­ger­ne er tviv­le­re ved hvert fol­ke­tings­valg. Det er en grup­pe gen­ne­m­a­na­ly­se­re­de men­ne­sker, som bom­bar­de­res med må­l­ret­te­de bud­ska­ber, som sjæl­dent hjæl­per dem. Oft e bru­ger me­di­er­ne me­get tid på at be­skri­ve grup­pen, men her føl­ger en omvendt til­gang. Go­de råd til en tviv­ler. LAD MIG BE­GYN­DE med at si­ge: Det er helt okay at væ­re i tvivl. Det er hver­ken et ud­tryk for, at du er dum el­ler li­geg­lad. Det er et ud­tryk for, at du har travlt med at va­ske fod­boldtøj, hen­te børn, lu­ge skval­der­kål og over­kom­me dit ar­bej­de. Når et valg nær­mer sig, vil du gø­re det, du fø­ler er din bor­ger­pligt, nem­lig at stem­me. Der­for gør du dig ret sto­re an­stren­gel­ser for at ta­ge stil­ling. Du ta­ler med fa­mi­lie, ven­ner og kol­le­ger, du prø­ver at føl­ge med i nyheds­strøm­men, du ta­ger må­ske en kan­di­dat­test, sur­fer for­bi et el­ler fl ere par­ti­ers hjem­mesi­der, men du er sta­dig i tvivl. Det kan jeg godt for­stå! HVIS DU VÆL­GER at ta­ge en kan­di­dat­test, kan du må­ske få en ud­mær­ket strøm­pil for, i hvil­ken ret­ning du skal kig­ge. Men vær op­mærk­som på, at der må­ske slet ik­ke bli­ver spurgt om det, der op­ta­ger dig mest. Så ind­led med at fi nde ud af, hvil­ke po­li­ti­k­om­rå­der du sy­nes, der er mest vig­ti­ge. Så kan du fi nde ud af, om det over­ho­ve­det er en mær­kesag for de for­skel­li­ge par­ti­er. Mær­kesa­ger­ne er et ud­tryk for, hvad par­ti­er­ne pri­o­ri­te­rer hø­jest. Så har du for­hå­bent­lig få­et indsnæv­ret mu­lig­he­der­ne lidt. DER­EF­TER KAN MAN selv­føl­ge­lig se, hvad par­ti­er­ne har gjort ved det/ de om­rå­der, du er op­ta­get af og hvad de vil gø­re i frem­ti­den. Oft e lø­ber man ind i det pro­blem, at det he­le ly­der lidt ens. Man kan fak­tisk med for­del læ­se par­ti­er­ne prin­cip­pro­gram­mer. Det er der in­gen, der gør læn­ge­re. Men de er fak­tisk go­de, over­sku­e­li­ge red­ska­ber til at for­stå, hvor­dan man tæn­ker i hvert par­ti. Det er par­ti­er­nes sty­re­sy­ste­mer. Når man for­står sty­re­sy­ste­mer­ne, kan man selv for­ud­se, hvor­dan et par­ti med stor sand­syn­lig­hed vil op­fø­re sig i frem­ti­den. Og­så selv­om man ik­ke i dag ken­der al­le mor­gen­da­gens pro­ble­mer. JO, VIL DU må­ske ind­ven­de, men du sto­ler ik­ke på po­li­ti­ker­ne. Der er for man­ge po­puli­ster, løft ebry­de­re, dår­li­ge ka­rak­te­rer. Det er helt okay og­så at se på po­li­ti­ker­nes moral­ske ha­bi­tus. Selv­føl­ge­lig er det så­dan, at hvis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.