PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

NI­KO­LAJ VIL­LUM­SEN Det er dybt pro­ble­ma­tisk, at man på den­ne må­de cen­su­re­rer et po­li­tisk bud­skab væk. Det ty­der på at væ­re en dybt po­li­tisk be­slut­ning. For re­k­la­men er helt i tråd med re­ge­rin­gens op­for­dring til at la­de væ­re med at kø­be va­rer fra bo­sæt­tel­ser­ne. Man­ge ser re­k­la­men som en gen­ta­gel­se af slo­ga­net ’ køb ik­ke hos jø­der’. Og jeg me­ner, der lig­ger no­get an­ti­se­mi­tisk i kampag­nen. Men Movia må selv af­gø­re, om de vil træk­ke kampag­nen til­ba­ge, hvis de­res ret­nings­linjer si­ger det. Jeg kan ik­ke for­stå, at det skul­le væ­re kon­tro­ver­si­elt. Am­bas­sa­der er til for at ple­je lan­des in­ter­es­ser. Jeg vil­le bli­ve me­get skuff et, hvis vo­res am­bas­sa­der ik­ke gjor­de så­dan, hvis man op­for­dre­de til boy­kot af dan­ske va­rer ude i ver­den.

Uden­rigs­ord­fø­rer, En­heds­li­sten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.