’ TAG DE­RES DØ

To un­ge kvin­der var blandt dødsof­re­ne i en me­get vold­som trafikulykke i de­cem­ber sid­ste år. Nu ap­pel­le­rer for­æl­dre­ne til, at den last­bil­chauf­før, der var skyld i ulyk­ken, skal straf­fes hår­de­re, end rets­prak­sis læg­ger op til. Dom­men fal­der se­ne­re på må­ne­de

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk

DØDSULYKKE

For­æl­dre­ne til to jy­ske pi­ger står nu frem med en gri­ben­de ap­pel til Fol­ke­tin­gets po­li­ti­ke­re og be­der dem ind­træn­gen­de om at se på straf­fe­ram­men i sa­ger om uagt­somt mand­drab i tra­fik­ken.

Det sker ef­ter, at de­res døtre, 19- åri­ge Julie Lyst­lund Chri­sti­an­sen og 21- åri­ge Sa­rah Løn­ne Grøn­bæk, den 5. de­cem­ber 2014 mi­ste­de li­vet i en vold­som trafikulykke på mo­tor­vej E45 ved Hor­sens.

Den 13. maj be­gyn­der rets­sa­gen mod den 23- åri­ge last­bil­chauf­før, der den skæb­nesvan­gre de­cem­ber­mor­gen sad bag rat­tet i en last­bil la­stet med tonstun­ge be­tons­vel­ler, som på en stræk­ning med godt ud­syn ram­te de un­ge kvin­ders hvi­de VW Up med 90 km/ t og dræb­te dem på ste­det.

I fle­re af­gø­rel­ser har Hø­jeste­ret slå­et fast, at sa­ger om uagt­somt mand­drab i tra­fik­ken som ud­gangs­punkt straf­fes med en bø­de. An­kla­ge­ren kræ­ver fængsels­straf og en be­tin­get fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet i den­ne sag. Men væl­ger Ret­ten i Hor­sens i ste­det at føl­ge den prak­sis, som Hø­jeste­ret har fast­lagt, kan rets­sa­gen mod last­bil­chauf­før­en en­de med, at han bli­ver idømt en bø­de­straf samt en be­tin­get fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet. Det væk­ker har­me hos for­æl­dre­ne til de to un­ge kvin­der. De har valgt at stå frem og for­tæl­le de­res hi­sto­rie, for­di de øn­sker at sæt­te fo­kus på straf­fe­ram­men i for­bin­del­se med tra­fikdrab.

Uret­fær­digt og me­nings­løst

» Pi­ger­ne hav­de ik­ke gjort no­get for­kert. De var på det for­ker­te sted, på det for­ker­te tids­punkt. Det er så uret­fær­digt og me­nings­løst, at de skul­le mi­ste li­vet på den må­de, og de fortje­ner at få ret­fær­dig­hed. Det får de ik­ke, hvis han kan slip­pe med en be­tin­get fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet og må­ske en bø­de el­ler en kort fængsels­straf. Det bør ha­ve me­re vid­træk­ken­de kon­se­kven­ser, at man ta­ger an­dre men­ne­skers liv, for­di man ik­ke pas­ser sin kør­sel. Der­for vil vi ha­ve po­li­ti­ker­ne til at ta­ge Julies og Sa­ra­hs død al­vor­ligt, « si­ger Julie Lyst­lund Chri­sti­an­sens far Flem­m­ing Chri­sti­an­sen.

» Man får sin rets­be­vidst­hed kørt over af et god­stog, « ud­dy­ber han.

Flem­m­ing Chri­sti­an­sen sid­der ved spi­se­bor­det i hjem­met i Skær­bæk sam­men med sin hu­stru Laila Skov Andersen, samt Julies mor Pia Lyst­lund og hen­des mand Jesper Lyst­lund. På væg­gen ud mod en­tréen hæn­ger et stort po­rtræt af de­res dat­ter. På bil­le­det, der er ta­get kort før hen­des død, smi­ler hun og er glad. Det er så­dan, de hu­sker hen­de, for­tæl­ler for­æl­dre­ne sam­stem­men­de.

Smi­len­de og gla­de pi­ger

» Julie og Sa­rah var nog­le smi­len­de og gla­de pi­ger. De gri­ne­de og var livs­gla­de. Der var kun smil og lat­ter med de to, og de hav­de he­le li­vet for­an sig, « si­ger Jesper Lyst­lund, og de an­dre nik­ker. te­e­na­ge­å­re­ne, da Sa­rah Løn­ne Grøn­bæk var kæ­re­ste med Julie Lyst­lund Chri­sti­an­sens sted­bror. Nog­le år se­ne­re fik de igen kon­takt, og ven­ska­bet ud­vik­le­de sig. Det blev så nært, at de var så godt som uad­skil­le­li­ge og gjor­de alt sam­men.

På tø­se­tur

Den 5. de­cem­ber stod der tø­se­tur i ka­len­de­ren, hvor de to un­ge kvin­der skul­le til Sil­ke­borg for at få ord­net neg­le. Af­te­nen før hav­de de gri­net og pjat­tet i den lej­lig­hed, som Sa­rah Løn­ne Grøn­bæk del­te med sin for­lo­ve­de Da­ni­el Erik­sen. Han for­tæl­ler, at pi­ger­ne glæ­de­de sig til tu­ren, og at hu­mø­ret var højt, da de tog af sted mod Sil­ke­borg.

Kort tid ef­ter måt­te Sa­rah Løn­ne Grøn­bæk og Julie Lyst­lund Chri­sti­an­sen hol­de stil­le på mo­tor­vej E45 ved Hor­sens, for­di der var sket et tra­fi­kuheld læn­ge­re frem­me. Plud­se­lig ram­te en last­bil bi­len bag­fra.

På få se­kun­der var mo­tor­vej­en for­vand­let fra tri­vi­el mor­gen­tra­fik til et in­fer­no af ka­os, øde­læg­gel­se og død. Et bi­sat. Fle­re hund­re­de fa­mi­lie­med­lem­mer, ven­ner og be­kend­te mød­te op for at si­ge et sid­ste far­vel til de un­ge kvin­der, der på tragisk vis hav­de mi­stet li­vet.

Når rets­sa­gen ind­le­des den 13. maj, godt fem må­ne­der ef­ter be­gra­vel­sen og bi­sæt­tel­sen, sid­der Julie Lyst­lund Chri­sti­an­sens og Sa­rah Løn­ne Grøn­bæks fa­mi­lie på til­hø­rer­plad­ser­ne. De hå­ber, at rets­sa­gen kan mun­de ud i en dom, der vi­ser, at rets­sy­ste­met ta­ger sa­ger om tra­fikdrab al­vor­ligt. Det me­ner de ik­ke, at en be­tin­get fra­ken­del­se af fø­rer­ret­ten samt bø­de­straf er er et tegn på.

» Man kan spør­ge sig selv, hvad der er ret­fær­digt. Vi ved godt, at vo­res sorg og savn ik­ke bli­ver min­dre af, at han kom­mer i fængsel. Men en be­tin­get fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet er ik­ke an­det end en løf­tet pe­ge­fin­ger, og det er i hvert fald ik­ke ret­fær­digt. Det er ik­ke ba­re ma­te­ri­el­le ting, der er gå­et i styk­ker. Han har slå­et tre men­ne­sker ihjel, « si­ger Pia Lyst­lund, og Flem­m­ing Chri­sti­an­sen sup­ple­rer:

» Som på­rø­ren­de sid­der man til­ba­ge med en for­nem­mel­se af, at der i så­dan­ne si­tu­a­tio­ner ik­ke er ret­fær­dig­hed, og det er fru­stre­ren­de ud over det sæd­van­li­ge. Hvor man­ge lig­nen­de ulyk­ker skal der til, før straf­fe­ram­men bli­ver for­hø­jet, og de ef­ter­lad­te i det mind­ste kan få en fø­lel­se af ret­fær­dig­hed? «

Straf­fen skal skær­pes

Der­for ap­pel­le­rer de til, at Fol­ke­tin­gets par­ti­er vil ta­ge skridt til at æn­dre lov­giv­nin­gen, så straf­fen for tra­fikdrab bli­ver skær­pet. For­æl­dre­ne me­ner, at det kan væ­re med til at for­hin­dre, at lig­nen­de ulyk­ker vil ske.

» Vi kan ik­ke ba­re sid­de og la­de som in­gen­ting. Hvis det kan red­de ba­re et en­kelt men­ne­ske­liv, at straf­fe­ne for uagt­somt mand­drab bli­ver skær­pet, og bi­li­ster­ne der­med er me­re op­mærk­som­me i tra­fik­ken, så vil Julie og Sa­ra­hs død for­hå­bent­lig gø­re en for­skel, « si­ger Pia Lyst­lund.

BT har talt med den 23- åri­ge last­bil­chauf­før, der er til­talt i sa­gen. Han har ik­ke øn­sket at med­vir­ke i den­ne ar­ti­kel.

MAN­DAG 4. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.