’’

BT - - NYHEDER -

Man får sin rets­be­vidst­hed kørt over af et god­stog Flem­m­ing Chri­sti­an­sen fryg­ter, at last­bil­chauf­før­en slip­per med en be­tin­get fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet

og må­ske en bø­de el­ler en kort fængsels­straf

Ef­ter sin stu­den­te­re­klangt styk­ke af au­tovær­net samen i som­me­ren 2014 var pul­ve­ri­se­ret til uken­de­for­be­red­te Julie Lyst­lund lig­hed, og på kø­re­ba­nen lå Chri­sti­an­sen sig på at sø­ge smadret glas og me­talstu­mind på se­mi­na­ri­et, hvor hun per fra kø­re­tø­jer­ne, der var vil­le læ­se til pæ­da­gog. I fle­re im­pli­ce­ret i ulyk­ken. Ef­ter år hav­de hun væ­ret træ­ner i ti­mers red­nings- og op­ryd­den lo­ka­le sejl­klub, og hun nings­ar­bej­de på ulyk­kes­ste­brænd­te for et at ska­be sig en det måt­te Sy­dø­stjyl­lands Pof­rem­tid, hvor hun kun­ne gø­re li­ti gø­re det tragi­ske regn­skab en for­skel for børn. op.

Sa­rah Løn­ne Grøn­bæk vil­le 17 per­so­ner var in­vol­ve­ha­ve få­et sin stu­den­ter­hue til ret i ulyk­ken. Seks af dem som­mer. Den un­ge kvin­de var uskad­te, fem var let­te­re el­ske­de dyr, og hun hav­de til­ska­de­kom­ne og tre var pla­ner om at ud­dan­ne sig til svært til­ska­de­kom­ne. Julie ve­te­ri­nær­sy­geple­jer­ske. Der Lyst­lund Chri­sti­an­sen, Sa­rah var in­gen tvivl i den un­ge Løn­ne Grøn­bæk og en 54- årig kvin­des sind om, at hun vil­le mand fra Es­b­jerg mi­ste­de li­ar­bej­de vet.med net­op dyr, som stod hen­des hjer­te så nær, forFre­dag den 12. de­cem­ber tæl­ler hen­des for­æl­dre. blev Sa­rah Løn­ne Grøn­bæk

De to pi­ger hav­de lært hin­be­gra­vet, og da­gen ef­ter blev an­den at ken­de i mid­ten af Julie Lyst­lund Chri­sti­an­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.