Kræ­ver fængsel Næg­ter sig skyl­dig

An­kla­ger vil ha­ve last­bil­chauf­før bag trem­mer

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holt- Sehested mela@ bt. dk

STRAF

I kølvan­det på den vold­som­me trafikulykke på mo­tor­vej E45 ved Hor­sens ri­si­ke­rer den 23- åri­ge last­bil­chauf­før at kom­me i fængsel. Det slår spe­ci­a­lankla­ger Thomas Ste­en­sen fra Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti fast for­ud for rets­sa­gen mod chauf­før­en, der be­gyn­der den 13. maj.

» Jeg vil ned­læg­ge på­stand om en fængsels­straf. Der­u­d­over vil jeg ned­læg­ge på­stand om en be­tin­get fra­ken­del­se af fø­rer­ret­ten, « si­ger Thomas Ste­en­sen.

Tre men­ne­sker mi­ste­de li­vet, og fle­re kom til ska­de, da en tungt la­stet last­bil om mor­ge­nen den 5. de­cem­ber 2014 med 90 km/ t ram­te en VW Up, der holdt i kø kort før mo­tor­vejs­af­kørs­len ved Hor­sens syd, bag­fra. Kon­se­kven­sen blev et vold­somt har­moni­ka­sam­men­stød, hvor der ud­over last­bi­len og VW Up’en var seks in­vol­ve­re­de kø­re­tø­jer.

Ud­gangs­punk­tet er bø­de

Ef­ter­føl­gen­de un­der­sø­gel­ser har vist, at fø­re­ren af last­bi­len ik­ke var på­vir­ket un­der kørs­len, li­ge­som han ik­ke brug­te sin mo­bil­te­le­fon. Hvad der gjor­de, at chauf­før­en over­så kø­en og ram­te de hol­den­de bi­ler, kom­mer mu­lig­vis frem un­der rets­sa­gen, hvor den til­tal­te har mu­lig­hed for at for­kla­re sig.

Ot­te per­so­ner skal vid­ne un­der rets­sa­gen. Blandt dem er den bil­in­spek­tør, der kort ef­ter ulyk­ken un­der­søg­te ulyk­kes­ste­det, og de im­pli­ce­re­de kø­re­tø­jer. Der­u­d­over skal nog­le af de per­so­ner, der kom til ska­de ved ulyk­ken, for­tæl­le, hvad de op­le­ve­de.

Hø­jeste­ret har i fle­re af­gø­rel­ser slå­et fast, at ud­gangs­punk­tet i sa­ger om uagt­somt mand­drab i tra­fik­ken er bø­de­straf. År­sa­gen til, at an­kla­ge­ren i den­ne sag har valgt at kræ­ve en fængsels­straf, skal fin­des i sa­gens ka­rak­ter, for­kla­rer spe­ci­a­lankla­ge­ren, der først un­der rets­sa­gen vil løf­te slø­ret for, hvil­ken straf han me­ner, den til­tal­te skal idøm­mes.

Der for­ven­tes at fal­de dom den 13. maj.

Færds­els­lo­ven § 118:

Un­der til­si­de­sæt­tel­se af væ­sent­li­ge hen­syn til færds­els­sik­ker­he­den har den 23- åri­ge iføl­ge ankla­ge­skrif­tet ført last­bi­len uden at op­træ­de hen­syns­fuldt og ud­vi­se agt­på­gi­ven­hed, li­ge­som han iføl­ge an­kla­gen har und­ladt at af­pas­se ha­stig­he­den ef­ter for­hol­de­ne.

Straf­fe­loven § 241:

Uagt­somt mand­drab. En 54- årig mand fra Es­b­jerg, 21- åri­ge Sa­rah Løn­ne Grøn­bæk og 19- åri­ge Julie Lyst­lund Chri­sti­an­sen om­kom ved ulyk­ken.

Uagt­som le­gems­be­ska­di­gel­se. Ved ulyk­ken blev fle­re per­so­ner al­vor­ligt kvæ­ste­de. Af ankla­ge­skrif­tet frem­går det, at en kvin­de på­drog sig brud på rygsøj­len, en mand bræk­ke­de fle­re ri­b­ben og punk­te­re­de en lun­ge, og at fø­re­ren af en Ford Mon­deo bræk­ke­de ri­b­ben, rygsøj­le og hof­te.

Straf­fe­loven § 249:

Når den 23- åri­ge last­bil­chauf­før sæt­ter sig i vid­nes­kran­ken i Ret­ten i Hor­sens, vil han næg­te sig skyl­dig.

Det op­ly­ser hans for­sva­rer Hen­rik Hou­gaard til BT.

» Min kli­ent er­ken­der de fak­ti­ske om­stæn­dig­he­der ved ulyk­ken, men han næg­ter sig skyl­dig. Det gør han på grund af nog­le for­mu­le­rin­ger i ankla­ge­skrif­tet, « si­ger Hen­rik Hou­gaard.

Last­bil­chauf­før­en er til­talt for tre til­fæl­de af uagt­somt mand­drab, tre til­fæl­de af uagt­som le­gems­be­ska­di­gel­se samt over­træ­del­se af færds­els­lo­ven.

I 2011, da han var an­sat som chauf­før­lær­ling ved et trans­port­fir­ma, blev den 23- åri­ge kå­ret som lan­dets bed­ste lær­ling ved DM for trans­port­lær­lin­ge. Han er i dag an­sat ved et aar­hu­si­ansk vogn­mands­fir­ma, som han og­så kør­te for, da ulyk­ken ind­traf.

Me­get be­rørt

BT har væ­ret i kon­takt med den til­tal­te last­bil­chauf­før, som ik­ke øn­sker at ud­ta­le sig om sa­gen. Hans for­sva­rer for­kla­rer, at hans kli­ent be­stemt ik­ke er ube­rørt af ulyk­ken.

» Det er klart, at han er me­get på­vir­ket af det, der er sket, « si­ger Hen­rik Hou­gaard.

Dødsu­lyk­ken på den østjy­ske mo­tor­vej var me­get vold­som. Den 23- åri­ge last­bil­chauf­før kør­te den gu­le last­bil til ven­stre i bil­le­det. Den var la­stet med tonstun­ge be­tons­vel­ler. Fo­to: Bri­an Ras­mus­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.