Æl­dre kvin­de om­kom i eks­plo­sions­brand

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­gaard Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Hen­rik R. Pe­ter­sen

BRAND

En æl­dre kvin­de mi­ste­de søn­dag li­vet ef­ter en vold­som brand i en lej­lig­hed på Jagt­vej i Kø­ben­havn.

Fi­re brand­folk blev des­u­den bragt på ho­spi­ta­let, da de un­der sluk­nin­gen kom let­te­re til ska­de ved en kraf­tig eks­plo­sion i lej­lig­he­den, da en ilt­fla­ske eks­plo­de­re­de.

» Bran­den ud­vik­le­de sig me­get hur­tigt, og vi var nødsa­get til at ryk­ke ind i lej­lig­he­den hur­tigt. Vi var ble­vet ad- va­ret af en na­bo om, at der var ilt­fla­sker i lej­lig­he­den, men der var an­dre men­ne­sker fan­get i lej­lig­heds­kom­plek­set, og der­for måt­te vi ryk­ke ind. Vi tog vo­res for­holds­reg­ler, men brand­fol­ke­ne kun­ne ik­ke nå at for­hin­dre en af ilt­fla­sker­ne i at eks­plo­de­re, « si­ger ope­ra­tions­le­der Kri­sti­an Næ­sted fra Kø­ben­havns Brand­væ­sen.

Fle­re bragt på ho­spi­ta­let

Ope­ra­tions­le­de­ren for­tæl­ler, at tre af brand­fol­ke­ne er kom­met let­te­re til ska­de, mens den sid­ste er kørt på ho­spi­ta­let med chok ef­ter den me­get kraf­ti­ge eks­plo­sion. Den æl­dre kvin­des liv stod ik­ke til at red­de. Hun for­modes at væ­re be­bo­e­ren af lej­lig­he­den. Fle­re per­so­ner blev evaku­e­ret fra lej­lig­heds­kom­plek­set, mens tre be­bo­e­re er ble­vet bragt til ho­spi­ta­let til ob­ser­va­tion for røg­for­gift­ning.

Kø­ben­havns Brand­væ­sen op­ly­ser i øv­rigt, at lej­lig­he­den ovenover den ud­brænd­te har få­et sæt­nings­ska­der i for­bin­del­se med eks­plo­sio­nen, mens lej­lig­he­den ne­de­nun­der er ble­vet kraf­tigt be­ska­di­get af sluk­nings­ar­bej­det.

Der er ble­vet ned­sat en un­der­sø­gel­ses­grup­pe, som skal un­der­sø­ge ulyk­ken nær­me­re. Brandår­sa­gen lig­ger ik­ke fast på nu­væ­ren­de tids­punkt.

En æl­dre kvin­de mi­ste­de li­vet, da der ud­brød brand i hen­des lej­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.