Ben­neweis- stjer­ne sta­dig ind­lagt

BT - - NYHEDER - Li­ne­ar­ti­sten blev ha­stet på sy­ge­hu­set ef­ter ulyk­ken. Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk Pri­vat­fo­to

ULYK­KE

Den 56- åri­ge ki­ne­si­ske li­ne­ar­tist fra Cir­kus Ben­neweis, der lør­dag af­ten på­drog sig en hjer­ne­rystel­se, da li­nen knæk­ke­de un­der ham, og han styr­te­de 1,5 me­ter til jor­den, er sta­dig ind­lagt på Kø­ge Sy­ge­hus.

Det for­tæl­ler Dawid Ben­neweis, der står i spid­sen for Dan­marks æld­ste cir­kus.

» Han har det ef­ter om­stæn­dig­he­der­ne rig­tig godt, men han er sta­dig ind­lagt på Kø­ge Sy­ge­hus, hvor han li­ge nu er ved at kom­me sig. Han er ved si­ne ful­de fem, men han kom­mer ik­ke til at op­træ­de se­ne­re i dag ( søn­dag, red.). Vi for­ven­ter, at han kan væ­re til­ba­ge i ma­ne­gen man­dag el­ler tirs­dag igen, si­ger Dawid Ben­neweis.

Han og re­sten af hol­det vil nu un­der­sø­ge nær­me­re, hvad der kan ha­ve væ­ret år­sag til, at wi­ren kun­ne knæk­ke, og hvor­dan sta­ti­vet, der holdt li­nen, kun­ne væl­te. Det sam­me vil Ar­bejds­til­sy­net, der har meldt sin an­komst søn­dag ef­ter­mid­dag til cir­kus­set. Først man­dag vil Ar­bejds­til­sy­net kun­ne si­ge me­re om de nær­me­re om­stæn­dig­he­der­ne ved ulyk­ken, op­ly­ser de til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.