He­le kyl­lin­ger til­ba­ge­kal­des for sal­mo­nel­la­mi­stan­ke

BT - - NYHEDER - HKScan har fun­det sal­mo­nel­la i he­le kyl­lin­ger. Fo­to: Iris

SAL­MO­NEL­LA

HKScan Den­mark har ved en ru­ti­ne­mæs­sig egen­kon­trol kon­sta­te­ret sal­mo­nel­la i en prø­ve ud­ta­get af he­le kyl­lin­ger.

Der­for til­ba­ge­kal­der fir­ma­et nu de pro­duk­ter, som kan væ­re om­fat­tet.

» Det­te fund er spora­disk, men fø­de­va­resik­ker­hed for for­bru­ger­ne er alt­af­gø­ren­de, og der­for til­ba­ge­kal­der vi va­re­par­ti­et. Hel­dig­vis kan vi med den­ne hur­ti­ge re­ak­tion få stop­pet langt stør­ste­delen af pro­duk­ter­ne, in­den de når ud i kø­le­di­ske­ne, « si­ger kva­li­tets­chef i HKScan Den­mark Gert Kristensen.

De om­tal­te pro­duk­ter er he­le kyl­lin­ger, der har pro­duk­tions­da­to­en 30.04.15. Kyl­lin­ger­ne er af va­re­mær­ket ’ Smag­fuld’ i Re­ma 1000 og ’ Nord­kyl­ling’ i Lidl. Pro­duk­ter­ne er kun solgt i dis­se to bu­tik­ker.

For­bru­ge­re skal kas­se­re kø­det el­ler le­ve­re det til­ba­ge til bu­tik­ken. Ved kor­rekt køk­ken­hy­giej­ne og var­me­be­hand­ling vil kyl­lin­ger­ne ik­ke væ­re sund­heds­ska­de­li­ge, men det an­be­fa­les sta­dig, at kø­det kas­se­res. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.