PO­PU­LÆR TRODS

Selv om Sø­ren Ga­des tid som for­svars­mi­ni­ster var præ­get af en ræk­ke møgs­a­ger, står han sta­dig som en uhy­re po­pu­lær ven­stre­mand

BT - - NYHEDER - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@ bt. dk

TIL­BA­GE I PO­LI­TIK

På so­ci­al­de­mo­kra­ter­nes fest­dag 1. maj stjal Lars Løk­ke og Ven­stre spot­ligh­tet ved at of­fent­lig­gø­re, at den su­per- po­pu­læ­re Sø­ren Ga­de vil­le gø­re co­me­ba­ck i dansk po­li­tik.

Hans til­ba­ge­ven­den til dansk po­li­tik blev hur­tigt ud­lagt som no­get nær en frel­ser, der ven­der til­ba­ge. Det på trods af at Sø­ren Ga­de for­lod Chri­sti­ans­borg og For­svars­mi­ni­ste­ri­et med en ha­le af møgs­a­ger hæn­gen­de ef­ter sig.

For selv om møgs­a­ger­ne fra For­svars­mi­ni­ste­ri­et nær­mest stod i kø for at få væl­ger­nes og me­di­er­nes op­mærk­som­hed, så har Sø­ren

Po­li­tisk re­dak­tør på Ra­dio24­syv, Jesper Ter­man­sen me­ner, at grun­den til, at Sø­ren Ga­des po­pu­la­ri­tet al­drig fik et hak nedad, skal fin­des i blandt an­det for­lø­bet om­kring Irak- kom­mis­sio­nen.

» Irak- kom­mis­sio­nen blev ned­sat af den nu­væ­ren­de re­ge­ring, så Ven­stres væl­ge­re ser det for­ment­lig som et ud­tryk for, at de dri­ver klapj­agt på Sø­ren Ga­de. I en sag hvor de for­ment­lig hel­ler ik­ke me­ner, at han har gjort no­get galt. De sy­nes, at han er et of­fer for po­li­tisk for­føl­gel­se, « for­kla­rer Jesper Ter­man­sen om den tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster.

Ud­strå­ler yd­myg­hed

Ga­des navi­ge­ren uden om møgs­a­ger­ne be­ty­der og­så, at po­li­ti­ke­ren Sø­ren Ga­de får lov til at skin­ne. Og Ga­de har go­de kva­li­te­ter, som væl­ger­ne kan hol­de af, me­ner Jesper Ter­man­sen.

MAN­DAG 4. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.