’’ Han trak sig, in­den han var tvun­get til det. Og det var me­get en hi­sto­rie om, at hans ko­ne var død af kræft, og han skul­le der­for hjem til Holste­bro og pas­se på si­ne to døtre, som han hav­de for­sømt på grund af sit ar­bej­de

BT - - NYHEDER -

Klaus Kjøl­ler, lek­tor i po­li­tisk kom­mu­ni­ka­tion på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, om no­get af for­kla­rin­gen på

Sø­ren Ga­des po­pu­la­ri­tet - trods møgs­a­ger

Ga­de igen­nem sin po­li­ti­ske kar­ri­e­re væ­ret en uhy­re po­pu­lær ven­stre­mand. Se­ne­st ud­trykt i som­mer i fle­re må­lin­ger, der vi­ste, at Ga­de var blandt de mest po­pu­læ­re po­ten­ti­el­le af­lø­se­re, hvis Lars Løk­ke var ble­vet tvun­get til at ta­ge sit par­ti­be­tal­te tøj og for­la­de po­sten som for­mand for Ven­stre.

Und­gik sor­te­per

No­get af for­kla­rin­gen på Sø­ren Ga­des po­pu­la­ri­tet - det blak­ke­de cv til trods - lig­ger i den må­de, han sag­de far­vel til po­li­tik. Det me­ner lek­tor i po­li­tisk kom­mu­ni­ka­tion på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Klaus Kjøl­ler.

» Han trak sig, in­den han var tvun­get til det. Og det var me­get en hi­sto­rie om, at hans ko­ne var død af kræft, og han skul­le der­for hjem til Holste­bro og pas­se på si­ne to døtre, som han hav­de for­sømt på grund af sit ar­bej­de, « si­ger Klaus Kjøl­ler, der og­så pe­ger på, at møgs­a­ger­ne, der op­stod i Ga­des tid som for­svars­mi­ni­ster, al­drig rig­tigt end­te med Ga­de som syn­de­ren.

» Han har en ret di­rek­te og li­ge­frem fa­con, som gør, at folk fø­ler sig i godt sel­skab med ham. De ser ham som men­ne­ske­lig po­li­ti­ker, som har en vis char­me. Og de men­ne­sker bli­ver me­get nemt til­gi­vet, for­di de har en umid­del­bar po­pu­la­ri­tet, « si­ger han.

Og­så lek­tor i po­li­tisk kom­mu­ni­ka­tion Klaus Kjøl­ler ta­ler om Ga­des men­ne­ske­li­ge kva­li­te­ter som for­kla­rin­gen på hans sto­re po­pu­la­ri­tet .

»I mod­sæt­ning til Lars Løk­ke er han enormt god til at vi­se yd­myg­hed. Al­le de gan­ge han skul­le for­kla­re, at en dansk sol­dat nu igen hav­de mi­stet li­vet i Af­g­ha­ni­stan, der kla­re­de han det vir­ke­lig godt. Han vir­ke­de som en munk, der so­ne­de en stor synd. Han for­stod at sam­le sym­pa­ti i svæ­re si­tu­a­tio­ner, « si­ger Klaus Kjøl­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.