Jæ­ger­bogs­sa­gen

BT - - NYHEDER -

Den tid­li­ge­re jæ­ger­sol­dat Thomas Rat­hsa­ck skri­ver bo­gen ’ Jæ­ger – i krig med eli­ten’ i 2008. Før ud­gi­vel­sen for­sø­ger for­sva­ret at få stop­pet bo­gen, for­di den er et sik­ker­heds­mæs­sigt pro­blem. Næ­sten et år ef­ter fin­der For­svarskom­man­do­en an­gi­ve­ligt et ek­sem­plar af bo­gen på in­ter­net­tet, hvor den er over­sat til ara­bi­sk. Det skul­le vi­se, at per­so­ner i den ara­bi­ske ver­den hav­de en in­ter­es­se i bo­gens ind­hold.

BT af­slø­rer da­gen ef­ter, at den ara­bi­ske over­sæt­tel­se var vo­la­pyk og for­ment­lig la­vet med en over­sæt­tel­se­s­tje­ne­ste som Goog­le Trans­la­te. Det vi­ser sig kort tid ef­ter, at den ara­bi­ske over­sæt­tel­se stam­me­de fra for­sva­ret selv. For­svars­che­fen træk­ker sig, li­ge­som kom­mu­ni­ka­tions­che­fen i for­sva­ret bli­ver bort­vist for sin rol­le i sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.