FÅ ME­RE UD AF D

Dan­sker­ne går glip af mil­li­ar­der i ren­te­ind­tæg­ter ved at la­de op­spa­rin­ger stå på al­min­de­li­ge løn­kon­ti, vi­ser nye tal

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk

SPILD­TE PEN­GE

Det fø­les må­ske me­get rart, at der står 100.000 kro­ner i op­spa­ring på løn­kon­to­en.

Men når ren­ten er tæt på nul og in­f­la­tio­nen 0,6 pro­cent, så står pen­ge­ne ik­ke blot og sam­ler støv: De svin­der og­så ind.

Al­li­ge­vel har dan­sker­ne i gen­nem­snit 62 pro­cent af de­res bank- op­spa­ring stå­en­de på helt al­min­de­li­ge løn­kon­ti, vi­ser nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik. pel­vis, at en dan­sker, der har 250.000 kro­ner stå­en­de på op­spa­rings­kon­to­en, i øje­blik­ket kan få en fast ren­te på 1,0 pro­cent med en bin­dings­tid på et år.

Over fem år gi­ver det et af­kast før skat på 12.626 kro­ner - i mod­sæt­ning til en op­spa­ring på løn­kon­to­en, der i sam­me pe­ri­o­de re­elt er ble­vet min­dre værd.

» Man­ge dan­ske­re spa­rer for­kert op. Li­ge nu får man nul el­ler 0,1 pro­cent i ren­te på løn­kon­to­en. Det be­ty­der, at pen­ge­ne ta­ber kø­be­kraft på grund af in­f­la­tio­nen, « si­ger Jo­han Juul- Jensen, der er pri­va­tø­ko­no­misk eks­pert hos Nykre­dit.

Lil­le buf­fer på løn­kon­to

Han for­kla­rer, at de fle­ste dan­ske fa­mi­li­er kan nø­jes med en buf­fer på 20- 30.000 kro­ner, som al­tid er til rå­dig­hed, på løn­kon­to­en.

» Det skal bru­ges i for­bin­del­se med fa­mi­li­ens dag­li­ge øko­no­mi – for ek­sem­pel til be­ta­ling af ufor­ud­se­te reg­nin­ger, ny va­ske­ma­ski­ne el­ler lig­nen­de, og her bør 2030.000 kro­ner for en ty­pisk fa­mi­lie væ­re ri­ge­ligt, « si­ger Jo­han Juul- Jensen.

De se­ne­ste tal fra Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at dan­sker­ne i gen­nem­snit har 134.000 kro­ner stå­en­de i ban­ken. Her­af står knap 84.000 kro­ner på så­kald­te an­for­drings­kon­ti ( ty­pisk løn­kon­ti), som har ban­kens la­ve­ste ren­te.

Selv om en bun­den op­spa­rings­kon­to er en mu­lig­hed, så er der man­ge an­dre ste­der, man kan få for­mu­en til at gø­re nyt­te.

Hvis man ek­sem­pel­vis er vil­lig til at på­ta­ge sig en ri­si­ko, kan in­ve­ste­ring i vær­di­pa­pi­rer væ­re en god mu­lig­hed for at få et højt af­kast på lang sigt.

Det kræ­ver dog, at man tæn­ker grun­digt over ens for­hold til ri­si­ko, for­kla­rer for­bru­ge­rø­ko­nom Ann Lehmann Eri­ch­sen:

» Det kan væ­re svært at få no­get ud af op­spa­rin­gen i det lav­ren­te- mil­jø, vi har nu. Men hvis man over­ve­jer at bin­de nog­le af pen­ge­ne i en in­ve­ste­ring, er man nødt til at spør­ge sig selv, hvil­ken ri­si­ko man er vil­lig til at ta­ge. Hvis man er ty­pen, der ik­ke har det godt med at se op­spa­rin­gen gå op og ned, så kan det godt væ­re, at man må for­li­ge sig med, at vi har en lav ren­te i øje­blik­ket, « si­ger Ann Lehmann Eri­ch­sen.

MAN­DAG 4. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.