’’

BT - - NYHEDER - Ann Lehmann Eri­ch­sen, for­bru­ge­rø­ko­nom

Hvis man er ty­pen, der ik­ke har det godt med at se op­spa­rin­gen gå op og ned, så kan det godt væ­re, at man må for­li­ge sig med, at vi har en lav ren­te i øje­blik­ket

Jo­han Juul- Jensen næv­ner in­ve­ste­ring i ener­gi- renove­rin­ger som en al­ter­na­tiv mu­lig­hed for man­ge, da det nemt kan gi­ve en fast år­lig be­spa­rel­se.

» Ud over at ned­sæt­te hus­stan­dens ener­gi­for­brug, kan ener­gi­renove­rin­ger for­bed­re bo­li­gens in­de­kli­ma og øge salgs­vær­di­en, så man alt i alt får et at­trak­tivt ud­byt­te af at flyt­te no­get af sin op­spa­ring fra ban­ken til bo­li­gen, « si­ger Jo­han Juul- Jensen.

Læs me­re på si­de 18

An­delskas­sen J. A. K. Sla­gel­se

IN­DE­STÅ­EN­DE: 750.000

Sam­men­lig­nings- tje­ne­sten My­ban­ker. dk har truk­ket tal­le­ne for BT man­dag den 27. april 2015. Pri­ser­ne af­spej­ler spa­re- kas­ser­nes li­ste- pri­ser på de­res hjem­mesi­der. I nog­le til­fæl­de kan du for­hand­le dig til en bed­re ren­te. Der er fo­re­ta­get en sam­men­lig­ning af de 10 pro­duk­ter in­den for ka­te­go­ri­en, som har den hø­je­ste ren­te. Nog­le ban­ker kan godt kræ­ve helkun­de- sta­tus for, at man kan op­nå den vi­ste ren­te­sats.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.