’’

BT - - NYHEDER - Jo­han Juul- Jensen, pri­va­tø­ko­no­misk eks­pert hos Nykre­dit

Man­ge dan­ske­re spa­rer for­kert op. Li­ge nu får man nul el­ler 0,1 pro­cent i ren­te på løn­kon­to­en. Det be­ty­der, at pen­ge­ne ta­ber kø­be­kraft på grund af in­f­la­tio­nen

Ud af de cir­ka 757 mil­li­ar­der kro­ner, som der står i ban­ker­ne, er he­le 474 mil­li­ar­der så­le­des pla­ce­ret på så­kald­te an­for­drings­kon­ti til den la­ve­ste ren­te.

Det be­ty­der, at dan­sker­ne sam­let set går glip af næ­sten fi­re mil­li­ar­der kro­ner i po­ten­ti­el­le ren­te­ind­tæg­ter hvert år, vi­ser nye be­reg­nin­ger fra Nykre­dit.

Af­kast på op­spa­rin­gen

For selv om ren­ter­ne er hi­sto­risk la­ve, er det sta­dig mu­ligt at få et fast af­kast på en op­spa­rings­kon­to, hvil­ket i man­ge til­fæl­de er en bed­re løs­ning.

En un­der­sø­gel­se, som pris­por­ta­len My­ban­ker. dk har fo­re­ta­get for BT, vi­ser ek­sem-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.